Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Ungdomens Hus-Tillsammans ut i arbete

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareÖstersunds FK kansli
KontaktpersonLasse Landin
E-postlasse.landin@ostersundsfk.se
Telefonnummer063-128570
Beviljat ESF-stöd150 000 kr
Total projektbudget200 150 kr
Projektperiod2011-08-01 till 2012-01-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Arbetsmarknaden är krävande. De som hamnar utanför eller inte lyckas ta sig in på arbetsmarknaden får allt svårare att ta sig in. De arbetssökande har mängder av kunskap. Kunskap som utnyttjas dåligt. Ungdomar behöver komma in på arbetsmarknaden tidigt. Föreningslivet och näringslivet har ett stort och utbrett kontaktnät bestående av privatpersoner, företag och offentlig förvaltning. Det finns stora möjligheter att koppla samman arbetssökande, föreningslivet och näringslivet för att skapa praktikplatser och möjligheter till varaktiga arbeten. Vår värld blir mindre och mindre i takt med att globaliseringen ökar. De problem och de lösningar vi har i Östersund/ Sverige är därför intressanta för andra utanför Sverige och vice versa.
Förprojekteringen Ungdomens Hus – Tillsammans ut i arbete ska lägga grunden för ett genomförande projekt där vi hjälper arbetssökande att hitta praktik-, lärlings- och utbildningsplatser.

Bakgrund

Arbetsmarknaden har blivit mer krävande och det krävs mer utbildning av för att få ett jobb. De som av olika anledningar hamnar utanför eller inte lyckas ta sig in på arbetsmarknaden får allt svårare att ta sig in på arbetsmarknaden igen. Ett utanförskap hotar. De arbetssökande har tillsammans mängder av kunskap. Kunskap som inte används till att utveckla varken individerna själva eller vårt samhälle.
För att motverka arbetslöshet och utanförskap sätts olika åtgärder in av staten genom bl a Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, av kommunen och andra aktörer. Gemensamt för många av dessa insatser är att ge arbetssökande möjligheter att komma in på olika arbetsplatser och få för framtiden viktiga erfarenheter och kompetens, kontakter och nätverk.
Inom föreningslivet finns det många och varierande arbetsuppgifter. Detta gäller både inom större och mindre föreningar. De små har ofta också svårt att ta emot praktikanter eller att anställa eftersom de inte har behov av personer på heltid eller inte har anställda som kan fungera som arbetsledning eller saknar andra resurser. Samtidigt har ofta föreningslivet ett stort och utbrett kontaktnät bestående av privatpersoner, företag och offentlig förvaltning.
Det finns stora möjligheter att koppla samman de arbetssökandes behov med de möjligheter som föreningslivet har av arbetsuppgifter som både utvecklar och berikar en persons CV
De arbetssökande får en chans att bygga nätverk, skapa nya kontakter och få en sysselsättning samtidigt som de får känna att de utför samhällsnytta.
Problemformuleringen
Hur hittar vi en arbetsform där vi mobiliserar krafter från myndigheter, näringsliv och föreningslivet för att ta vara på och utveckla kompetens bland arbetssökande, ungdomar och äldre, samtidigt som vi ger föreningslivet och näringslivet möjligheter att växa?

Syfte

Syftet med förstudien ”Ungdomens Hus” är att undersöka förutsättningarna för att skapa praktikplatser för de arbetssökande inom AF:s olika program. Vi ämnar genomföra intervjuer med föreningar och företag inom Östersunds kommun för att utröna vilket behov av arbetsuppgifter i alla dess former som dessa har. Vi ska även undersöka vilka förutsättningar föreningarna och företagen har att ta emot arbetssökande utifrån kompetens, erfarenhet och resurser i form av lokaler och utrustning samt om det finns arbetsledning och erfarenhet att ta emot arbetssökande med en funktionsnedsättning.
Representanter för målgruppen ska intervjuas för att undersöka intresset av det blivande projektet och för att förankra våra idéer.
Tillsammans med Arbetsförmedlingen och Navigatorcentrum, Östersunds Kommun, ska vi påbörja en inventering av arbetssökande som vi ska matcha mot det behov som finns inom föreningslivet. Jämsides med detta arbete ska vi undersöka möjligheterna att kunna erbjuda praktikplatser bland företag inom Östersunds kommun samt även möjligheterna att kunna erbjuda arbetslösa en utbildning. I dagens samhälle är det inte längre den formella skolan som är den huvudsakliga källan till kompetens, det livslånga och livsvida lärandet ger behov av att inhämta kunskap på många sätt och i många olika former. Därmed följer också ett behov att säkra god kvalitet i de icke-formella utbildningar och verksamheter som erbjuds och som fyller en viktig roll för individers kompetensutveckling och företags kompetensförsörjning.
Vår värld blir på många vis mindre och mindre i takt med att globaliseringen ökar i allt snabbare takt. De problem och de lösningar vi har här i Östersund/ Jämtland/ Sverige är därför intressanta för andra utanför Sverige att ta del av. Detsamma gäller naturligtvis vice versa. Förprojektet ska undersöka möjligheterna till ett transnationellt samarbete med en aktör utanför Sverige med målet att deltagare från vårt projekt ska kunna träffas, såväl på hemmaplan som på bortaplan, för att utbyta erfarenheter.
Förprojektet ska redovisa sitt resultat i form av
• En beskrivning av bestående av praktikplatser i Östersunds kommun.
• En metod för att matcha långtids arbetslösa med en praktikplats. I metoden ska tillgänglighet vara en ledstjärna.
• Att se om det är möjligt att inkludera en utbildningsverksamhet i projektet.
• En plan för ett transnationellt samarbete.
• Identifiera målgruppens behov av arbetspraktik matchat de möjligheterna som föreningslivet/näringslivet har i form av arbetsuppgifter.
• Identifiera behovet av praktik- och lärlingsplatser för ungdomar som behöver hjälp ut i arbetslivet.

Målsättning

Förprojektet har som målsättning att se om det är möjligt för projektet att:
• Ge 15 deltagare per år ett arbete/praktikplats
• Ge 3 deltagare per år en utbildning som idrottsplatsvaktmästare.
• Ge minst 15 deltagare möjlighet att delta i ett transnationellt utbyte av erfarenheter t.ex studiebesök, praktikplatser och sociala medier.
• Skapa ett underlag för ansökan om genomförande utifrån vilka kompetenser som behövs, målgruppens behov, metod för vägledning, organisation, ekonomiska resurser, samverkanspartners etc.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

För att skapa en tillgänglig verksamhet kommer projektet redan från start att skapa rutiner för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Detta handlar inte enbart om själva genomförandet av de kompetensutvecklande insatserna utan även vid förberedelserna inför aktiviteterna såsom inhämtande av information om eventuella funktionsnedsättningar i gruppen. Genom en medvetenhet om att alla människor har olika behov kan en tillgänglig verksamhet skapas för alla. Det handlar mycket om bemötande, att vara lyhörd utan att särbehandla och diskriminera. Viktigast vid skapandet av en tillgänglig verksamhet är öppenhet, medvetenhet och bra kommunikation, ett förhållningssätt som kommer att prägla projektet.
Projektet kommer även i hög grad att beakta den informativa tillgängligheten. Här har projektet en medvetenhet om att det finns dolda funktionsnedsättningar exempelvis dyslexi. För att hantera detta kommer material och ansökningsblanketter att skrivas på ett lättförståeligt sätt. Till hjälp för att skriva lättillgängligt i material och på hemsida kommer följande bok att användas: Skriv så att folk förstår! - en handbok i att skriva på lätt svenska som givits ut av Liz-lättläst men även Handisams riktlinjer.
I utformningen av lokalerna där projektet kommer att sina samlingslokaler läggs stor vikt vid tillgängligheterna. Det kommer t.ex. att finnas ett tyst rum, handikapptoalett och ramp för att tillgodose behovet för rullstolsburna.
I förprojekteringen kommer vi att undersöka behovet av tillgänglighet i målgrupperna samt vilken kompetens som personalen behöver för att möta det behov som finns. Vi kommer även att undersöka vilka resurser och behov som våra samarbetspartner har samt vilka kostnader som är förenliga med detta.

Transnationellt samarbete

Östersunds FK har mycket goda kontakter med fotbollsföreningar i England och Skottland. I flera av dessa klubbar tar ett starkt socialt ansvar för utvecklingen i respektive samhälle.
Förprojektet ska undersöka möjligheterna till att hitta en transnationell samarbetspartner som gör ett erfarenhetsutbyte möjligt mellan deltagarna i respektive projekt. Ett erfarenhetsutbyte som ska ske via direkta möten och via nya vägar till erfarenhetsutbyte t.ex. Facebook.
Förprojekteringen ska ge förslag på arbetsformer som ger begreppet transnationallitet en legitimitet och förankring – gemenskap och engagemang i det blivande projektet. Arbetsformer som gör att de deltagande målgrupperna får ett stort eget ansvar för genomförandet.

Medfinansiärer

  • ÖSTERSUNDS KOMMUN

Samarbetspartners

  • Fältjägaren Fastigheter AB

Kommun

  • Östersund