Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Trappan

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareAktivitetshus i Ramsele ekonomisk förening
KontaktpersonLeif Sundin
E-postleif.sundin@aktus.se
Telefonnummer0623-108 20
Beviljat ESF-stöd1 899 729 kr
Total projektbudget6 649 049 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2010-12-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Aktivitetshus i Ramsele ekonomisk förening "Aktus" är en arbetskapande samverkansform tillika socialt arbetskooperativ i nedre norrlands inland. Samverkansparter är Röda korset, myndigheter (IOF, Finsam, AMS) och det sociala arbetskooperativet bildad av Röda korset, stiftelsen kultur- och arkivhus Ramsele, Ekotech samt Ramsele-Edsele företagarförening.

Syftet med Aktus är att stärka och utveckla individens egen kraft- empowerment, finna nya och otraditionella lösningar där deltagarnas egna resurser, kompetens, erfarenheter, idéer och kreativitet tas tillvara, minska deltagarnas isolering och passivitet och därigenom minska risken för ohälsa stärka förmåga och möjlighet till social delaktighet för människor i ekonomisk och eller social utsatthet, lyfta fram myndigheters samhällsansvar för utsatta grupper.

De som stod långt från arbetsmarknaden fick komma till röda korsetverksamheten på Kägelbacken där de sedan slussades in i Aktus, vidare från Aktus in i praktik och arbetsträning för att slutligen söka utbildning, få anställning eller starta eget företag.

Projektet vänder sig till personer med fysiskt/psykiskt handikapp, socialt funktionshindrade, långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna, har hel- eller delvis sjuk- eller aktivitetsersättning, erhåller ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen, som upplever eller riskerar ensamhet/ohälsa samt unga arbetslösa personer

Bakgrunden till bildandet av Aktus står att finna i en förstudie gjord 2002 där det bl.a. konstaterades att Ramsele-Edsele var ett område som inte åtnjöt samma samhällsservice som andra delar av kommunen Sollefteå. Det fanns svårigheter för myndigheterna att starta verksamheter till riktade grupper eftersom grupperna var för små. Detta resulterade i att människor riskerade att hamna i en utsatt situation. Aktus fick därför fungera som en
paraplyorganisation som tillgodosåg många olika behov av stödinsatser i en arbetsinriktad verksamhet.

Bakgrund

NYSKAPANDE ARBETSFORMER I GLESBYGD.
I glesbygden i Norrlands inland som Ramsele-Edseleområdet utgör, har olika myndigheter och aktörer svårigheter med att tillgodose specifikt utsatta gruppers olika behov, eftersom befolkningsunderlaget är litet, och gruppen därför inte blir tillräckligt stor. Detta innebär att många människor som är i en eller riskerar att hamna i en utsatt situation inte får det samhällsstöd de behöver eftersom antalet personer som är i exakt samma situation inte är tillräckligt många för att bedriva enskilda stödenheter/aktiviteter. Behovet för den enskilde individen är dock lika stort.

En samverkan över och mellan olika myndigheter och aktörer är därför en absolut nödvändighet för att tillgodose utsatta gruppers olika behov av samhällsstöd. Genom en paraplyorganisation som denna, tillgodoses många olika behov av stödinsatser. Utan en samverkan i paraplymodell faller enskilda individer utanför det samhällsstöd som kan erhållas på större orter. Behovet kan inte tillgodoses på annat sätt. Verksamhet behövs som täcker många olika behov från personer som ohälsa och/ eller stigmatisering- sjukskrivna, sjukpensionärer, arbetslösa, personer med fysiska, psykiska eller sociala funktionshinder, anhörigvårdare med dess närstående, personer med LSS-insatser, ensamma, unga utanför arbetsmarknaden, personer som riskerar ekonomiskt och/eller socialt utanförskap. Verksamheten betonar en helhetssyn på individen, närsamhället och dess innevånare.

1999 deltog Ramsele Rödakorskrets i en nationell studie för att kartlägga de mest utsatta grupperna av människor i lokalsamhället. Man fann, bl.a. psykiskt funktionshindrade och långtidsarbetslösa. Som en följd av detta inleddes samtal med bland annat psykiatrin inom kommunen. Träffar hölls kontinuerligt sedan hösten 2002. Under ett av dessa möten enades man om att Rödakorskretsen skulle söka EU-medel till en förstudie som fick namnet LUKS – Lokal Utveckling Konkret Samarbete.
Röda Korsets förstudie resulterade i bildandet av Aktivitetshus i Ramsele, ekonomisk förening ”Aktus”, ett socialt arbetskooperativ. Kooperativet bildades av blivande anställda på Aktus, av Ramseles Rödakorskrets, samt av företrädare för Stiftelsen Kultur- och Arkivhus i Ramsele, Ekotech, Ramsele- Edsele företagareförening och privatpersoner. Den ekonomiska föreningen driver idag en arbetsmarknadsinriktad enhet med verksamhet inom bland annat snickeri, syeri och allservice. I styrelsen sitter 7 ordinarie ledamöter och 2 ersättare varav 4 är kvinnor.

Nyskapande samverkansformer genererar vinster för hela samhället i form av utökad service, och möjlighet för lokalbefolkningen att bo kvar med utökad livskvalitet. Eftersom samhället inte är så stort kan dörrarna också hållas öppna för andra som av olika anledningar behöver en praktikplats, till exempel skolungdomar.
Aktus beviljades stöd ur EU:s Sociala fond i mars 2006 för att bedriva projektet Växtkraft Aktus. Projektet pågick t o m 2007-12-31. Se bilagorna Slutrapport samt Utvärdering "Växtkraft Aktus" .

Som ett annat resultat av förstudien startade Ramseles Rödakorskrets aktiviteter för socialt och psykiskt funktionshindrade under namnet Träffpunkt Kägelbacken. Rödakorskretsen bedriver sedan februari 2006 verksamhet två dagar per vecka för alla personer som behöver någonstans att gå på dagen för att få tillgång till meningsfull samvaro och meningsfulla aktiviteter. Övrig tid fylls av en mängd olika aktiviteter såsom studiecirklar, friskvård, samarbete med Finsam, samtalsgrupper, föreläsningar och följeslagarservice för Finsamdeltagare.
Kägelbackens samarbete med projekt Växtkraft Aktus har fördjupats och ett av målen har varit att bygga en verksamhet där människor känner ett ökat välbefinnande och genom meningsfull sysselsättning och social gemenskap kan stärkas och bli mer delaktiga i sitt liv och i samhället. Ett annat mål har varit att personer som står långt från arbetsmarknaden ska komma till Kägelbacken, växa och sedan stegvis slussas in i projektet för arbetsträning och arbetslivsorientering, vidare till praktik och arbetsträning utanför Aktus´ väggar för att slutligen söka utbildning, få anställning eller starta eget företag.

Syfte

Avsikten med projektet är att:
* föra deltagarna närmare arbetsmarknaden.
* stärka och utveckla individens egen kraft; empowerment,
* finna nya och otraditionella lösningar där deltagarnas egna resurser, kompetens, erfarenheter, idéer och kreativitet tas tillvara.
* minska deltagarnas isolering och passivitet och därigenom minska risken risk för ohälsa
* stärka förmåga och möjlighet till social delaktighet för människor i ekonomisk och eller social utsatthet,
* lyfta fram myndigheters samhällsansvar för utsatta grupper,
* verka för livsstilsförändringar

Målsättning

Målsättningen för projektet är;
* Ökad tillväxt genom kompetensförsörjning och arbetskraftsutbud.
* Bidra med att kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden utvecklas och kommer i arbete eller närmare arbetsmarknaden, samt att kvinnors och mäns möjligheter att arbeta utifrån egna förutsättningar vidgas.
* Bidra till eller underlätta en återgång till arbete för personer som är eller har varit arbetslösa.
* Bidra till att underlätta ungas etablering i arbetslivet samt förebygga att unga hamnar i ett utanförskap.
* Öka graden av egenförsörjning
* Öka deltagarnas delaktighet i samhället
* Arbeta för integration arbetslivet- samhället
* Visa på fördelarna med samverkan
* Erbjuda alla deltagare samma möjligheter till utveckling

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lokalerna är delvis anpassade för funktionshindrade med hiss och ramp. Vilorum, anpassningsbara arbetsbord och att de flesta lokaler är i markplanet ökar tillgängligheten. Skyddsronder utförs varje månad där arbetsmiljön inspekteras. Informationen förmedlas muntligt vid arbetsplatsträffar 1 gång i veckan och anslås därefter på anslagstavlor. Aktiviteterna kan i stor grad anpassas efter deltagarnas förutsättningar eftersom vi har en bred verksamhet inom olika verksamhetsområden. Handledare med kompetens inom sin praktiska verksamhet och handledare inom psykosocialt behandlingsarbete.

Jämställdhetsintegrering

SWOT analysen visar att i Ramsele Edsele området, generellt sett, är kvinnor sjukskrivna och män arbetslösa. Information ges, oberoende av kön och ålder, om arbetsmarknaden i området vilket ger deltagarna en bild över vilka arbeten och anpassningsmöjligheter som finns. I vårt projekt vill vi prova om vi kan stödja båda grupperna med samma metod. Kvinnor och män erbjuds samma aktiviteter. Rotation mellan aktiviteterna är också en del i metoden.

Medfinansiärer

 • Allmänna arvsfonden
 • Arbetsförmedlingen Sollefteå
 • Individ och familjeomsorgen

Kommun

 • Bergs
 • Bräcke
 • Härjedalen
 • Härnösand
 • Kramfors
 • Krokom
 • Ragunda
 • Sollefteå
 • Strömsund
 • Sundsvall
 • Timrå
 • Ånge
 • Åre
 • Örnsköldsvik
 • Östersund