Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Samlad kraft för Ånges framtid

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareUtvecklingsenheten
KontaktpersonMalgorzata Hammarberg
E-postmalgorzata.hammarberg@ange.se
Telefonnummer0690-250 194
Beviljat ESF-stöd297 324 kr
Total projektbudget297 324 kr
Projektperiod2014-02-10 till 2014-08-10
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Samlad Kraft för Ånges Framtid är en förstudie som syftar till att öka och effektivisera samverkan mellan olika aktörer vars målgrupp är unga i ålder 16-24 som varken arbetar eller studerar. Förstudiens mål är att kartlägga målgruppen och skapa samverkansplattformer. Förstudien ska leda till en fortsättningsplan och en projektansökan för genomförande.

Bakgrund

Arbete är en förutsättning för vårt livsuppehälle och en viktig faktor för integration och delaktighet. Arbete skapar inte bara möjlighet till försörjning utan främjar också personlig utveckling och social gemenskap. Ungdomar så väl svenska som nyanlända har vanligtvis en svagare anknytning till arbetsmarknaden och det gör den gruppen särskild utsatt.
Det som allmänt diskuteras är att i det närmaste framtiden kommer vi att uppleva en stor brist på arbetskraft. Men samtidigt är det viktigt att tillägga att det inte kommer att bero på bristen på antal arbetssökande utan att det kommer att finnas ett glapp mellan efterfrågad och tillgänglig kompetens. Ungdomar oavsett etnisk bakgrund som aldrig påbörjade gymnasieutbildning, som avbrutit sina gymnasiestudier eller som har ofullständiga betyg, befinner sig redan idag i en mycket svår situation och deras chanser att konkurera om framtidens lediga jobb minskar avsevärt. Det ställs höga krav på ungdomarnas initiativförmåga och ansvarstagande samtidigt som allt fler unga har svårt att klara de krav som de ställs inför. Ungdomar som lider av psykisk ohälsa och eller av andra sociala problem eller nyanlända ungdomar behöver särskilt stöd.
Ungdomsstyrelsen i sin senaste uppföljningen av unga som varken arbetar eller studerar konstaterar att för den unga individen som står utanför studier och arbete är ett år en lång tid. Samtidigt hänvisar de till Arbetsförmedlingens statistik som uppger att 77 000 unga i åldern 16-29 år varken arbetade eller studerade tre år i rad under perioden 2008-2010. I juli 2013 uppgick arbetslöshet i Sverige till 7,2 %, samtidigt uppgick ungdomsarbetslöshet till 17,3 %. Ånge kommun som många andra glesbygdskommuner är ganska hårt drabbad. Under juli uppgick den öppna arbetslösheten till 10,5 % och för ungdomar 16-24 till 20,3 %. Kommunfullmäktige i Ånge har alldeles nyligen antagit strategin för utveckling i Ånge kommun 2014-2020. Strategi framtogs i bred samverkan mellan näringsliv, föreningsliv och kommunen. Den övergripande prioriteringen är jobb och kompetensförsörjning. Nyckeln är att ha god tillgång på arbete och att matcha behoven av kompetens med de rätta utbildningarna. Med låg utbildningsnivån, hög antal förtidspensionärer, hög medelålder och minskande befolkning måste vi förstärka kommunens samverkansplattformer och mobilisera gemensamma krafter att delta i ett långsiktigt arbete kring våra unga kommuninvånare och deras integration på arbetsmarknaden.
Syfte med förprojekteringen är:
- att genomföra en kartläggning och analys av målgruppen ungdomar 16-24 som befinner sig utanför arbetsmarknaden och utbildningar
- att ta fram en heltäckande bild av målgruppens situation, behov, attityder och förutsättningar
- att undersöka förutsättningar till ett långsiktigt arbete för målgruppens ökad förståelse av framtidens arbetsmarknad och arbetsmarknadens spelregler
- att genom omvärldsanalys ta till sig andras erfarenheter av likanande arbete med målgruppen, att hitta bra exempel med bra resultat som kan utvecklas och föras fram till vår kommun
- att kartlägga kompetenser hos personalen som möter målgruppen för att kunna förbereda kompetenshöjande insatser så att man på bästa sätt kan bemöta målgruppens behov.

Målsättning

På långt sikt är målet att resultaten som uppnås i förprojekteringen skulle kunna bli en permanent del av både vår och våra samverkansparter ordinarie verksamhet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Både förprojekteringen och det tänkta genomförandeprojektet har för avsikt att bedrivas i lokaler som är anpassade för personer med eventuella rörelse- eller funktionshinder.
Vi vill öka kunskapen om funktionsnedsättningar hos projektledning och projektmedarbetare samt hos våra samarbetspartners.

Transnationellt samarbete

Förprojekteringen kommer inte att ha några transnationella inslag men vi har för avsikt att undersöka möjligheterna att ta med transnationalitet i ett genomförandeprojekt.

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Ånge
  • Bobergsgymnasiet
  • Socialkontor
  • Vuxenutbildningen i Ånge

Kommun

  • Ånge