Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Min tur

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFolkuniversitetet i Sundsvall
KontaktpersonVincent Arvidsson
E-postvincent.arvidsson@folkuniversitetet.se
Telefonnummer060-744 32 24
Beviljat ESF-stöd5 161 905 kr
Total projektbudget14 432 527 kr
Projektperiod2012-02-01 till 2014-03-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet Min tur, som vänder sig till långtidsarbetslösa med särskilt fokus på personer med utländsk bakgrund, fokuserar på deltagarnas ansvar, egna aktiviteter och påverkan på innehållet för att tillsammans i nätverk och med stöd från coacher och projektledning nå eller komma närmare målet egen försörjning.
Projektet samverkar nära med ett transnationellt projekt som utvecklar ett verktyg för att mäta arbetsmarknadsutbildningars/stöds effekter på deltagarnas anställningsbarhet.

Bakgrund

Under första halvåret genomfördes en förprojektering med finansiellt stöd från ESF (Projektet Min tur Dnr 2010-3070036) inför denna ansökan om genomförande.

Syftet var att i nära samverkan mellan representanter för målgruppen och samverkanspartner/medfinansiärer tillsammans med projektteamet och i nära samverkan med ett transnationellt projekt utveckla en modell för att hjälpa långtidsarbetslösa att komma närmare arbetsmarknaden och slutligen skapa en stadigvarande egen försörjning. Projektet var avgränsat till långtidsarbetslösa i Sundsvalls arbetsmarknadsområde och i förprojekteringen deltog åtta representanter från målgruppen, fem kvinnor och tre män.

Målen, som angavs i ansökan var:
Projektdeltagare:
Samtliga deltagare ska efter avslutat deltagande i förprojekteringen:
- Ha aktivt bidragit till utformningen av den nya modellen.
- Ha fördjupad kunskap om projektplanering.
- Ha anskaffat arbetspraktikplats under förprojekteringstiden.

Vår målsättning var att 30% av deltagarna har ordnat egen försörjning efter förprojekteringens slut. För de deltagare som inte når målet egen försörjning alternativt inte påbörjar vidare studier vid förprojekteringens slut var målen att deltagarna ska:
- Ha stärkt självförtroende, god självkänsla och ökad motivation.
- Ha en förbättrad insikt om sina önskemål, om sina starka sidor och en konkret och realistisk uppfattning om på vilket sätt och inom vilket område sannolikheten är störst för att finna en varaktig egen försörjning.
- Ha genomfört arbetspraktik.
- Ha en konkret handlingsplan för att nå en varaktig egen försörjning.

Medfinansiär och samverkanspartner
- Kunskap om varandras roller och uppgifter på arbetsmarknaden inom arbetsmarknadsområdet.
- Fördjupat samarbete mellan samverkanspartner/medfinansiär inom arbetsmarknadsområdet.
- Fördjupad kunskap om de arbetssökandes behov.

Projektdeltagarna hade dubbla roller i förprojekteringen, dels att vara med och utveckla modellen dels att själva vara "testpiloter" med uppsatta mål för att komma närmare slutmålet att skapa varaktig egen försörjning.

Den metod vi har använt bygger på deltagarengagemang där projektdeltagarna är med och föreslår programpunkter, arbetsformer mm. Dessutom används gruppen som en viktig resurs där deltagarna i smågrupper löser uppgifter tillsammans, ger varandra råd och tips och agerar bollplank åt varandra.

Resultaten från förprojekteringen visar att modellen som testades och utvecklades fungerade mycket bra.
- De uppsatta målen för deltagarna har nåtts och har på flera punkter överträffats.
- De uppsatta målen för samverkanspartners har uppnåtts.

Slutsats
Det vore värdefullt att i ett genomförandeprojekt få möjlighet att ytterligare fördjupa och utveckla modellen i en större skala. Även om resultaten från förprojekteringen var mycket goda, har urvalet av deltagare varit mycket begränsat och det är därför svårt att dra några generella slutsatser om modellens effektivitet.

Målgruppen långtidsarbetslösa, särskilt de med utländsk bakgrund, har inte minskat nämnvärt, sedan förprojekteringen startade trots att arbetslösheten har minskat generellt.

Målsättning

Vår förhoppning är att modellen ska bidra till att öka möjligheterna för arbetssökande långtidsarbetslösa, oavsett kön, etnicitet och eventuella funktionshinder, att förkorta tiden för att ordna en varaktig egen försörjning utifrån sina egna förutsättningar och sin utvecklingspotential.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förprojekteringen har projektledningen deltagit i en utbildning om tillgänglighet för funktionshindade, som genomfördes av processtödet Barbro Lindgren. Vid detta tillfälle fick vi möjlighet att diskutera tillgänglighet rent generellt, men också kopplat till vårt projekt Min Tur. Från utbildningsdagen fick vi med oss en film om tillgänglighet som vi senare visade för våra deltagare. Projektledningen träffade Barbro Lindgren senare för att närmare diskutera tillgänglighetsfrågor specifikt för projektet. Vi förde diskussioner kring Folkuniversitetets lokaler och resurser, specifika deltagares förutsättningar och behov i befintlig förstudie, förutsättningar inför ett genomförandeprojekt och budgetfrågor kopplade till tillgänglighet. Vi har i förprojekteteringen i samråd med ledningen för projektet Din tur i Uppsala och Västerås utarbetat en tillgänglighetsplan, som vi avser att följa under projektets genomförande.

Tillgänglighetsplan för EU-projekt Min Tur
Tillgänglighet
Närmare en miljon av Sveriges invånare i arbetsför ålder har någon form av funktionsnedsättning. Det kan till exempel handla om begränsad rörelseförmåga, läs- och skrivsvårigheter, astma, allergi, nedsatt syn eller hörsel och psykisk ohälsa.
En ökad tillgänglighet ger både ekonomiska och demokratiska vinster. Alla människor ska kunna röra sig fritt, ta del av information, kunna ha ett arbete och kunna påverka sin livssituation. Det handlar om mänskliga rättigheter.

Fysisk tillgänglighet
Platsen som utgör projektets lärande miljö ska vara möjlig att ta sig fram till på ett enkelt sätt och ändamålsenligt fungera vid. Den fysiska tillgängligheten avser också tillgång till toalett, lunchrum och andra bekvämlighetsinrättningar.

Hur vi förhåller oss till varandra
Alla i projektet ansvarar för att det genomsyras av ömsesidig förståelse, respekt, medvetenhet och kunskap så att ingen i projektet känner sig diskriminerad.

Kommunikativ tillgänglighet
Alla i projektet ska ha möjlighet att höra och vara delaktiga i diskussioner och annan kommunikation, t ex genom hörselteknisk utrustning.

Informativ tillgänglighet
Alla i projektet ska ha möjlighet att tillgodogöra sig informationen. För att personer med synskada eller läs- och skrivsvårigheter ska kunna ta del av informationen finns en beredskap för att använda alternativa format, t ex i punktskrift, i lättläst språk eller i pdf, som i en dator fungerar med talsyntes.

Otillgänglighet är en vanlig orsak till avhopp från utbildning och projekt med deltagare motsvarande vår målgrupp. Det är därför viktigt att diskutera dessa frågor i projektteamet och tillsammans med styrgruppen.

Vi avser att med under medverkan av processtödet gemensamt (projektteamet, styrgruppen och projektdeltagarna) diskutera kraven på tillgänglighet för personer med funktionshinder och vår tillgänglighetsplan.

Transnationellt samarbete

1. EU har arbetat fram riktlinjer för kvalitetssäkring av arbetsmarknadsutbildningar och åtgärder för långtidsarbetslösa som går under benämningen Common Quality Assurance Framework. Dessa riktlinjer avser att mäta "anställningsbarheten" hos deltagare före och efter arbetsmarknadsutbildningar och åtgärder. Dessa riktlinjer har formulerats så allmänna som möjligt så att de ska omfatta alla EU länder.
2. Baserad på dessa riktlinjer håller ett partnerskap (Cypern, Grekland, Holland, Spanien och Sverige) att utveckla ett verktyg som mäter effekten av arbetsmarknadsutbildningar och åtgärder i relation till anställningsbarhet hos deltagare. Verktyget fokuserar på tre områden: Innehåll, organisation och deltagare. För varje område finns det fem indikatorer från lägsta värdenivå 1 till max 4. Summan av alla områden, indikatorer och nivåer är ett värde på anställningsbarheten hos deltagare före och efter arbetsmarknadsutbildningar och åtgärder. Med andra ord, verktyget mäter effekten av ett projekt på deltagarens anställningsbarhet.
Varför ska vi koppla vårt projekt till CQAFVET-provider model?
Kopplingen ger oss möjlighet att:
a) Genom nära samarbete med projektet får vi möjligheter att delta i utvecklingen av verktyget och påverka utformningen av det. Genom att pröva verktyget i vårt projekt Min tur får vi möjlighet att tillföra kunskaper och erfarenheter hur det fungerar i Sverige. Förhoppningsvis kan vi i detta samarbete gå i bräschen för introduktion av ett verktyg som förhoppningsvis kan implementeras i Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet.
b) ha tillgång till ett verktyg som mäter effekten av arbetsmarknadsutbildningar och åtgärder i vårt projekt på basis av EUs riktlinjer angivna i CQAF
c) kunna jämföra effekten av våra åtgärder med liknande i andra EU länder.
d) ta del av andra EU-projekt för långtidsarbetslösa som tillämpar detta verktyg

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen i Sundsvall

Samarbetspartners

 • Stiftelsen kursverksamheten vid Uppsala Universitet/Folkuniversitetet
 • Common Quality Assurance Frame
 • Folkuniversitetet i Luleå
 • Folkuniversitetet i Sundsvall
 • Förvaltning för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
 • NyföretagarCentrum Sundsvall T
 • Studiefrämjandet Umeåregionen

Kommun

 • Härnösand
 • Sundsvall
 • Timrå
 • Ånge