Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Min tur

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFolkuniversitetet i Sundsvall
KontaktpersonVincent Arvidsson
E-postvincent.arvidsson@folkuniversitetet.se
Telefonnummer060-744 32 24
Beviljat ESF-stöd249 738 kr
Total projektbudget546 738 kr
Projektperiod2011-01-17 till 2011-07-15
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet Min tur samverkar nära med ett transnationellt projekt som utvecklar ett verktyg för att mäta arbetsmarknadsutbildningars/stöds effekter på deltagarnas anställningsbarhet.
Projektdeltagarna spelar en viktig och aktiv roll i arbetet med att utforma modellen. I projektet fokuseras på deltagarnas ansvar, egna aktiviteter och påverkan på innehållet för att tillsammans i nätverk och med stöd från coacher och projektledning nå eller komma närmare målet egen försörjning

Bakgrund

Trots en påbörjad återhämtning i den svenska ekonomin efter finanskris och lågkonjunktur främst inom industrin ökar antalet långtidsarbetslösa i landet. I pressmeddelande från Arbetsförmedlingen om arbetsmarknadsläget i juli 2010 skriver Arbetsförmedlingen: ”Anledningen till att arbetslösheten har ökat jämfört med förra året är att de som varit utan arbete länge har svårt att komma tillbaka på arbetsmarknaden. På ett år har antalet långtidsarbetslösa ökat med 5 000 till 71 000. Positivt är dock att antalet nyinskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen minskar", säger Lena Liljebäck, biträdande generaldirektör på Arbetsförmedlingen. För samhället har detta utanförskap allvarliga konsekvenser genom minskad ekonomisk tillväxt, kostnader för ökad sjukvård och kostnader för finansiellt stöd till de arbetslösa. För individen, som är långtidsarbetslös, blir konsekvenserna ofta, förutom en försämrad privatekonomi, också en förändring i livssituationen som kan jämföras med en personlig kris, t ex: låg självkänsla, håglöshet, apati, försämrad hälsa, depression, social isolering, bristande framtidstro och svag initiativkraft. Orsakerna till att en individ hamnar i långtidsarbetslöshet kan vara externa faktorer såsom en allmän nedgång i ekonomin, strukturomvandlingar inom vissa sektorer etc. En strukturomvandling t ex inom en sektor kan leda till att den kompetens som individen har inte efterfrågas längre på marknaden. En annan extern faktor är arbetsgivares attityder till ”tidsluckor” i en arbetssökandes CV. Flera studier pekar också på att individer med utländsk bakgrund har svårare än andra att komma ut på den svenska arbetsmarknaden. Interna faktorer, som bidrar till att en individ hamnar i långtidsarbetslöshet kan vara att individen har dåliga kunskaper om utbudet på arbetsmarknaden, bristande kompetens för att få de arbeten som erbjuds, orealistisk syn på sig själv och möjliga arbeten, osäkerhet och eller bristande tillit till sin egen förmåga, okunskap om sina styrkor/svagheter (sina komparativa fördelar). Den försämrade livssituationen, som långtidsarbetslöshet innebär försvårar för många att ta initiativ till ett aktivt sökande efter stadigvarande egen försörjning.
Problemet är att allt för många och allt fler personer, särskilt de med utländsk bakgrund, står för långt från arbetsmarknaden och egen försörjning.
Det är viktigt att pröva nya metoder som effektivare hjälper de långtidsarbetsarbetslösa att skapa varaktig egen försörjning.
Beskrivning av Arbetsmodellen:
Vi avser att under en period på sex månader utveckla i nära samarbete med samverkanspartners och 10 långtidsarbetslösa (deltar i planeringen under tre månader) en ny arbetsmodell för att hjälpa långtidsarbetslösa till egen försörjning eller att komma närmare arbetsmarknaden. Den metod vi använder kan i korthet beskrivas som en process där vi successivt testar och utvärderar olika verktyg i en preliminär modell för genomförande. Med verktyg avses såväl arbetsmetoder som innehåll. Initialt kommer vi att säkerställa medverkan och engagemang i projektet från våra samverkanspartners. Under förprojekteringsprocessen kommer deltagarna att få ta del av innehållet i de olika moment som prövas (t ex individuell kartläggning av nuvarande kompetens och behov, utbildning och arbetscoachning) för egen del och stöd vid anskaffning av praktikplats vilket kommer att stärka deras möjligheter till egen försörjning.
Fördelar för projektdeltagarna med att delta i projektet är bl a delaktighet i utformningen av modellen, kunskaper om arbeta i projekt, sociala kontakter, utveckling av fungerande nätverk, kontakter med arbetsgivare, enskilda samtal och stöd i eget arbetssökande och aktuella referenser. Rekryteringen av deltagare kommer att ske i samverkan mellan projektledaren och Arbetsförmedlingen. Information om projektet ges via informationsbroschyrer och via informationsmöten på Arbetsförmedlingen. Ambitionen är att rekrytera en grupp med jämn fördelning mellan män och kvinnor, svenskar och utlandsfödda samt yngre och äldre.
Arbetsförmedlingens coach och Folkuniversitetets coacher kommer att initieras i verktyget Teamroller av en extern coach och certifieras i verktyget Aventus Jobbcoachguide. Deltagarna kommer att utbildas i de båda verktygen och en utvärdering kommer att ske vid ett seminarium med projektteamet.
Projektet kommer att inledas med en gemensam introduktion där deltagare, projektteam, utvärderare och samverkanspartners deltar. Coacherna kommer att i personliga samtal med varje deltagare kartlägga dennes kompetens, behov och förväntningar. Coacherna kommer att arbeta dels med individuell coachning för att hjälpa varje deltagare att nå målet egen försörjning dels ge stöd till arbetsgrupperna.
Utbildningsinsatser kommer att ske i bl a data, svenska, arbetsmarknadskunskap (efter deltagarnas behov): Alla deltagare, projektteamet och styrgruppen kommer att få en gemensam information om det pågående transnationella projektet som vi samarbetar med. Gemensam information kommer också att ges av ESF-rådets processtöd om hur man praktiskt införlivar jämställdhetsperspektivet och tillgänglighet i projektet.
Den arbetsmetodik som används är en varvning av handledda aktiviteter för deltagarna, arbete i grupp och individuellt. Exempel på gruppaktiviteter är att diskutera och lämna förslag på intressanta föreläsningar och studiebesök, tillsammans med Nyföretagarcentrum lista tänkbara företag för arbetspraktik. Gruppen (grupperna) kan också engageras i att bjuda in föreläsare och boka in studiebesök.
Uppföljning kommer att ske varje vecka med arbetsgrupperna under ledning av coacher/projektledning. Dessutom kommer seminarier anordnas för att diskutera och fastställa olika moment/verktyg i modellen. Styrgruppen kommer att sammanträda en gång i månaden och en representant för deltagarna kommer vid behov att adjungeras. Dessutom kommer ett gemensamt sammanträde att ske med styrgrupperna i Uppsala, Västerås och Sundsvall.

Mervärden:
- Samverkan kommer att ske med ett transnationellt projekt: Operational model of "Common Quality Assurance Framework (CQAF)" at VET-provider level, där Folkuniversitetet i Uppsala är projektkoordinator. Övriga länder är Cypern Grekland och Holland. Projektets syfte är att utveckla ett verktyg som mäter effekten av arbetsmarknadsutbildningar/åtgärder i relation till anställningsbarhet hos deltagare (långtidsarbetslösa). Det transnationella projektets koordinator kommer att adjungeras i våra styrgrupper. Vår avsikt är att kontinuerligt följa projektets utveckling bl a genom att delta i projektets möten och utvärdera verktyget. Resultaten av utvärderingarna hos våra projektdeltagare kommer att delges medlemmarna i det transnationella projektet.

- Projektdeltagarna ges tillfälle att aktivt påverka innehållet i och utformningen av modellen. Detta ger deltagarna ett mervärde jämfört med att delta i ett ”färdigt” program. Avsikten är att den nya modellen ska vara flexibel och ta tillvara deltagarnas initiativkraft och aktiva delaktighet i planering och genomförande av programmet.
- Projektet skapar möjligheter till erfarenhetsutbyte och möjligheter till djupare och långsiktigt samarbete mellan myndigheter och organisationer. Möten som arrangeras med styrgrupperna i Sundsvall, Uppsala och Västerås ger rika tillfällen till utbyte av tankar och idéer.
- Genom att en representant från Arbetsförmedlingen medverkar som coach i projektet ges goda förutsättningar för att resultaten återkopplas löpande till den egna organisationen.

Syfte

Vårt syfte är att i nära samverkan mellan representanter för målgruppen och samverkanspartner/medfinansiärer tillsammans med projektteamet och i nära samverkan med ett transnationellt projekt utveckla en modell för att hjälpa långtidsarbetslösa att komma närmare arbetsmarknaden och slutligen skapa en stadigvarande egen försörjning.

Målsättning

Projektdeltagare:
Samtliga deltagare ska efter avslutat deltagande i förprojekteringen:
- Ha aktivt bidragit till utformningen av den nya modellen.
- Ha fördjupad kunskap om projektplanering.
- Ha anskaffat arbetspraktikplats under förprojekteringstiden.
- Vår målsättning är att 30% av deltagarna har ordnat egen försörjning efter förprojekteringens slut. För de deltagare som inte når målet egen försörjning alternativt inte påbörjar vidare studier vid förprojekteringens slut är målen att deltagarna ska:
- Ha stärkt självförtroende, god självkänsla och ökad motivation.
- Ha en förbättrad insikt om sina önskemål, om sina starka sidor och en konkret och realistisk uppfattning om på vilket sätt och inom vilket område sannolikheten är störst för att finna en varaktig egen försörjning. - Ha genomfört arbetspraktik.
- Ha en konkret handlingsplan för att nå en varaktig egen försörjning.

Medfinansiärer och samverkanspartner
- Kunskap om varandras roller och uppgifter på arbetsmarknaden inom arbetsmarknadsområdet.
- Fördjupat samarbete mellan samverkanspartner/medfinansiär inom arbetsmarknadsområdet.
- Fördjupad kunskap om de arbetssökandes behov.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer med hjälp av processtöd att ge en gemensam information om kraven på tillgänglighet för personer med funktionshinder tillsammans med deltagare, projektledning och samverkanspartner. Vid detta tillfälle kommer vi att informera om hur vi arbetar med dessa frågor på Folkuniversitetet.
I enlighet med - "Vägledning i tillgänglighet för personer med funktionshinder för Socialfonden 2007-2013 - en utgångspunkt" kommenterar vi hur Min tur klarar tillgänglighet för personer med funktionshinder.
Fysisk tillgänglighet:
- Projektägaren Folkuniversitetet tar ansvar för att platsen/platserna, som utgör den lärande miljön för Min turs teoretiska del, är tillgänglig att ta sig fram till på ett enkelt sätt och går att ändamålsenligt fungera vid. - Folkuniversitetet i nära samverkan med arbetspraktikföretagen tar ansvar för att den lärande miljön för Min turs arbetspraktik är möjlig att ta sig fram till och ändamålsenlig att fungera vid. Den fysiska tillgängligheten gäller naturligtvis också tillgång till toalett, lunchrum och andra bekvämlighetsanordningar.
Tillgänglig verksamhet handlar om hur vi förhåller oss till varandra. Projektägaren Folkuniversitetet tar ansvar för att bl a i nära samverkan med arbetspraktikföretagen, handledare, utbildare, coacher och konsulter skapa lärande miljöer, som genomsyras av ömsesidig förståelse, respekt, medvetenhet och kunskap så att ingen projektdeltagare känner sig diskriminerad. Vid återkommande uppföljningar och utvärderingar under hela projekttiden kontrolleras att projektets rutiner i tillgänglighetsfrågor efterlevs och fungerar i den lärande miljön både på Folkuniversitetet och på arbetspraktikföretagen. Kommunikativ tillgänglighet: Projektägaren Folkuniversitetet tar ansvar för att alla projektdeltagare har möjlighet att höra och vara delaktiga i diskussioner och annan kommunikation under den teoretiska delen. Detta kan t ex ske genom teckentolkning, god akustisk miljö, som kan användas för den som är synskadad eller blind. Folkuniversitetet kommer att se till att projektdeltagare med särskilda behov beträffande kommunikativ tillgänglighet erbjuds lämpliga arbetspraktikföretag, som klarar dessa krav. Informativ tillgänglighet: Projektägaren Folkuniversitetet tar ansvar för att informationen, som delges projektdeltagarna är utformad på ett sådant sätt att alla kan tillgodogöra sig den. Olika media kan t ex vara bärare av informationen. Vi kommer att ha en beredskap för att ta fram information på alternativa sätt, t ex CD eller DVD.

Transnationellt samarbete

1. EU har arbetat fram riktlinjer för kvalitetssäkring av arbetsmarknadsutbildningar och åtgärder för långtidsarbetslösa som går under benämningen Common Quality Assurance Framework. Dessa riktlinjer avser att mäta "anställningsbarheten" hos deltagare före och efter arbetsmarknadsutbildningar och åtgärder. Dessa riktlinjer har formulerats så allmänna som möjligt så att de ska omfatta alla EU länder.
2. Baserad på dessa riktlinjer håller ett partnerskap (Cypern, Grekland, Holland och Sverige) att utveckla ett verktyg som mäter effekten av arbetsmarknadsutbildningar och åtgärder i relation till anställningsbarhet hos deltagare. Verktyget fokuserar på tre områden: Innehåll, organisation och deltagare. För varje område finns det 5 indikatorer från lägsta värdenivå 1 till max 4. Summan av alla områden, indikatorer och nivåer är ett värde på anställningsbarheten hos deltagare före och efter arbetsmarknadsutbildningar och åtgärder. Med andra ord, verktyget mäter effekten av ett projekt på deltagarens anställningsbarhet.
Varför ska vi koppla vårt projekt till CQAFVET-provider model?
Kopplingen ger oss möjlighet att:
a) Genom nära samarbete med projektet får vi möjligheter att delta i utvecklingen av verktyget och påverka utformningen av det. Genom att pröva verktyget på målgruppen i vårt projekt Min tur får vi möjlighet att tillföra kunskaper och erfarenheter hur det fungerar i Sverige. Förhoppningsvis kan vi i detta samarbete gå i bräschen för introduktion av ett verktyg som förhoppningsvis kan implementeras i Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet.
b) ha tillgång till ett verktyg som mäter effekten av arbetsmarknadsutbildningar och åtgärder i vårt projekt på basis av EUs riktlinjer angivna i CQAF
c) kunna jämföra effekten av våra åtgärder med liknande i andra EU länder.
d) ta del av andra EU-projekt för långtidsarbetslösa som tillämpar detta verktyg
e) på ett praktisk sätt mäta effekten av vårt projekt på anställningsbarheten hos deltagare före och efter projektet.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Sundsvall

Samarbetspartners

  • Stiftelsen kursverksamheten vid Uppsala Universitet
  • Common Quality Assurance Frame
  • Folkuniversitetet i Sundsvall
  • Förvaltning för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
  • NyföretagarCentrum Sundsvall T
  • Välfärdsavdelningen

Kommun

  • Härnösand
  • Sundsvall
  • Timrå