Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Matchningsarena

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareTimrå kommun, Arbetsmarknadsenheten
KontaktpersonElisabeth Edström
E-postelisabeth.edstrom@timra.se
Telefonnummersaknas
Beviljat ESF-stöd481 000 kr
Total projektbudget644 000 kr
Projektperiod2008-09-01 till 2009-02-28
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Timrå kommuns vision 2015 är att folkmängden ska ha växt och uppgå till 18 500 personer och då även ha Norrlands bästa företagsklimat. Kommunen har troligtvis många områden som skulle kunna utvecklas och arbetstillfällen skapas. Liksom andra kommuner brottas Timrå med ett antal problem bl.a. arbetslöshet och utanförskap. Kommun befinner sig dessutom i ett systemskifte, från industri till ett tjänste- och varuproducerande samhälle med nya synsätt, ökade krav på utbildning, kompetens etc. Andra problem är begränsad rörlighet, bristande kompetens, plusjobben fasas ut och det saknas innovativa lösningar för att motverka utanförskapet.

Hållbar kommun innebär för Timrå att det ska finnas en plats för alla - i alla situationer. Att motverka utanförskapet - socialt, ekonomiskt och demokratiskt - kräver kunskap och samsyn om dels arbetsgivarnas rekryteringsbehov dels de arbetssökandes kompetens och individuella förutsättningar.

Timrå kommun vill nu i samverkan med ett antal partners göra en förstudie i syfte att kartlägga behov av och möjligheter till idéutveckling av en innovativ samverkansmodell - en matchningsarena – för att få fler människor i arbete och därmed effektivare motverka utanförskapet. I förstudien ska samverkansmodellen i hög grad utgå från en kartläggning av det unika för Timrå avseende potentiella tillväxtområden, framtidsbranscher, näringsstruktur och bristyrken i framtiden men även det sociala, kulturella och traditionella arvet, livsstils- och beteendemönster och genusperspektivet ska vägas in.

Utifrån denna kartläggning vaskas ett antal framgångsfaktorer fram i syfte att få en samsyn på framtiden och vad som behöver göras utifrån olika aktörers perspektiv. I förstudien utarbetas en idéskiss för "Matchningsarenan" avseende angreppssätt, struktur, roll, organisation och målgrupper. Kunden, dvs arbetsgivare och arbetssökande, ska sättas i centrum och individuella lösningar tillämpas. Avsikten är att samla arbetsmarknadens olika aktörer i ett gemensamt och processorienterat arbetssätt för att få en effektivare matchning och fler i arbete eller på väg till arbete.

Samverkanspartnerna i projektet är förutom Timrå kommun, Arbetsförmedlingen Timrå, Försäkringskassan Timrå, Företagarna Timrå, Samhall, Entreprenör Timrå, Sundsvall Timrå Uppfinnare- och innovationsförening STUIF, Destination Timrå, Köpmannaföreningen i Timrå, Cityföreningen i Timrå, Mittuniversitet, SCA, LinkExpo AB, projektet Go Woman (finansierat av Länsstyrelsen).

Ledstjärnan i projektet är innovativa lösningar, breddad och ny samverkansform, processorienterat arbetssätt i en lärande miljö där idégenerering och erfarenhetsutbyte mellan samverkanspartnerna sätts i fokus. Projektet ska pågå under tiden är 2008-09-01 - 2009-03-01 och "Matchningsarenan" ska ses som ett pilotprojekt vars resultat kan användas på andra orter i Sverige.

Bakgrund

UTGÅNGSPUNKTER OCH BAKGRUND

Utgångspunkter är främst
- Regionala planen för Mellersta Norrland 2007-2013
- Åtgärdsdokument avseende Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i
Mellersta Norrland 2007 - 2013.
- Företagsanalys 2006 (småföretagarnas behov och förutsättningar) från Företagarna i Västernorrland som
EU-finansierat projekt
- Timrå kommuns kartläggning "Plusjobb 2006-2007"
- Länsstyrelsen/Länsarbetsnämndens prognos avseende arbetsmarknaden i länet.

De regionalt prioriterade tillväxtbranscherna i Mellersta Norrland är i första hand skogs- och träindustri, turistnäring, företagstjänster, IT och telekom samt miljöteknik. Inom kultur och upplevelseindustrin har Västernorrland stark potential inom områdena konst, turism, media och utbildning/entertainment.

Timrå kommun ska enligt verksamhetsplanen vara kommunen med livskvalitet - det självklara valet. Kommunen arbetar med att vara en hållbar kommun och är även en ekokommun. Visionen 2015 är att folkmängden ska ha växt och uppgå till 18 500 personer och att Timrå då även ska ha Norrlands bästa företagsklimat. I Timrå arbetar man på bred front för att skapa nya arbeten och ett företagsklimat för högsta tillväxt. Kommunens Näringslivskontor bedrev åren 2001-2006 ett antal EU-finansierade entreprenörs- och näringlivsprojekt och har även inflyttningsservice. Timrå utsågs nyligen till en av landets bästa kommuner för småföretagare enligt Forum för småföretagsforskning. I Svenskt Näringslivs rankningar hamnar Timrå lägre.

En styrka är närheten till allt - barnomsorg och skolor, bad- och båtliv, skidbackar, vildmark och bra kommunikationer. Men det är också nära till beslutsfattare, besked och beslut. Detta gör livet i Timrå enkelt vilket framhålls i marknadsföringen av kommunen.

Kommunen ligger strategiskt placerad mellan Sundsvall och Höga kusten. Timrå har närhet till högre utbildningar genom Mittuniversitetet, Birsta köpcentra och arbetar på att infrastrukturen och kommunikationerna utvecklas (Midlanda flygplats, motorvägen E4, Söråkers hamn och Botniabanans nya sträckning). Timrå har troligtvis många områden som skulle kunna utvecklas och arbetstillfällen skapas t.ex. inom turism och kulturarv. En gemensam strategi för olika potentiella tillväxtområden bör tas fram som underlag för bl.a. matchning av arbetssökande.

PROBLEM

Arbetslöshet och utanförskap
Liksom andra kommuner brottas Timrå med ett antal problem bl.a. arbetslöshet och utanförskap. Kännetecknande för Timrå är att kommunen befinner sig i ett systemskifte, från industri- och bruksort till ett varu- och tjänsteproducerande samhälle med nya synsätt, ökade krav på utbildning, kompetens etc. Kan det fortfarande finnas gamla attityder, värderingar och beteenden som försvårar omställningen till dagens verklighet och det framtida arbetslivets krav?

Ytterligare andra problem är
- begränsad rörlighet
- bristande kompetens
- nedläggningen av M-Reals finpappersbruk Wifstavarf 2008
- plusjobben fasas ut 2008 (och en intervjuundersökning visar behov av nya angreppssätt för att stärka individernas
anställningsbarhet och motverka utanförskapet)
- innovativa lösningar saknas beträffande utanförskap

Arbetsmarknaden och arbetsgivarna
Arbetsförmedlingen gör prognoser för arbetsmarknaden för Västernorrland och arbetsgivarna gör var för sig eller via bransch- eller arbetsgivarorganisationerna olika kartläggningar. Dessutom finns regionala planer utifrån myndighetsperspektivet. Det tycks dock saknas en helhetsanalys och samsyn om Timrås problem och vad som är orsak och verkan.
En del arbetsgivare säger sig ha behov av arbetskraft men vet inte hur de hittar rätt person. Dessutom upplevs regelverket kring t.ex. nystartsjobb, lönebidrag och andra former för att underlätta för arbetsgivaren att anställa som svårtillgängligt och tidskrävande. En del arbetsgivare har rekryteringsbehov men de annonserar inte ut det.
Uppgifter om vakanslägen och pensionsavgångar och dagsaktuellt kompetensbehov saknas idag. Föreligger det verkligen kompetensbrist – myt eller verklighet? Det är det som bör kartläggas.

Matchningen på arbetsmarknaden
Antalet vakanser per arbetslös är jämförelsevis hög i Mellersta Norrland och i Timrå. Det ger en hög så kallad vakanskomponent, vilket indikerar att matchningen mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft är mindre effektiv.

Ett annat problem kan vara att de åtgärder som görs av Arbetsförmedlingen, kommunen, Försäkringskassan samt externa utförare såsom rekryteringskonsulter, utbildningsanordnare etc sker utifrån den egna organisationens planer och inte utifrån en gemensam behovsanalys och strategi. Följden kan bli att arbetsmarknadsåtgärderna blir mindre verkningsfulla och matchningen ineffektiv.


BEHOV OCH MÖJLIGHETER - INNOVATIV SAMVERKANSMODELL (PILOTPROJEKT)

Ovanstående utveckling är inte förenlig med ett hållbart samhälle och de visioner som Timrå kommun har. Hållbar kommun innebär för Timrå att det ska finnas en plats för alla - i alla situationer. Att motverka utanförskapet (socialt, ekonomiskt och demokratiskt) kräver kunskap och samsyn om dels arbetsgivarnas rekryteringsbehov dels de arbetssökandes kompetens och individuella förutsättningar.

Timrå kommun vill nu i samverkan med ett antal partners göra en förstudie i syfte att kartlägga behov av och möjligheter till idéutveckling av en innovativ samverkansmodell - en matchningsarena – för att få fler människor i arbete och därmed effektivare motverka utanförskapet. I förstudien ska samverkansmodellen i hög grad utgå från en kartläggning av det unika för Timrå avseende potentiella tillväxtområden, framtidsbranscher, näringsstruktur och bristyrken i framtiden men även det sociala, kulturella och traditionella arvet, livsstils- och beteendemönster och genusperspektivet ska vägas in.

Utifrån denna kartläggning och helhetsanalys vaskas ett antal framgångsfaktorer fram i syfte att få en samsyn på framtiden och vad som behöver göras utifrån olika aktörers perspektiv. I förstudien utarbetas en idéskiss för "Matchningsarenan" avseende angreppssätt, struktur, roll, organisation och målgrupper. Kunden, dvs arbetsgivare och arbetssökande, ska sättas i centrum och individuella lösningar tillämpas. Avsikten är att samla arbetsmarknadens olika aktörer i ett gemensamt och processorienterat arbetssätt för att få en effektivare matchning och fler i arbete eller på väg till arbete.

Förstudien ska analysera vilken roll "Matchningsarenan" ska ha i förhållande till Arbetsförmedlingen, kommunen, Försäkringskassan, arbetsgivarna och de arbetssökande. Syftet är sålunda att skapa en gemensam arbetsmodell där man arbetar över gränserna för att arbetsgivare och arbetstagare lättare ska kunna hitta varandra.

"Matchningsarenan" ska ses som ett pilotprojekt vars resultat kan användas på andra orter i Sverige och avsikten är att Förstudien om "Matchningsarenan" ska utvecklas till ett Genomförandeprojekt.

Denna ansökan är förankrad med samverkanspartnerna Arbetsförmedlingen Timrå, Försäkringskassan Timrå, Företagarna Timrå, Samhall, Entreprenör Timrå, Sundsvall Timrå Uppfinnare- och innovationsförening STUIF, Destination Timrå, Köpmannaföreningen i Timrå, Cityföreningen i Timrå, Mittuniversitet, SCA, LinkExpo AB, projektet Go Woman (finansierat av Länsstyrelsen).

Syfte

Syftet med Förstudien är att kartlägga behov av och möjligheter till idéutveckling av en innovativ samverkansmodell - en matchningsarena – för att få fler människor i arbete och därmed effektivare motverka utanförskapet.

Målsättning

Målsättningen är att ta fram en idéskiss för "Matchningsarenan".

Förstudien ska resultera i

(1) Idégenerering och urval

(2) Kartläggning - det unika för Timrå; potentiella tillväxtområden, framtidsbranscher, näringsstruktur och
bristyrken i framtiden samt även det sociala, kulturella och traditionella arvet, livsstil- och beteendemönster,
genusperspektiv etc.
Utifrån detta erhålls framgångsfaktorer i syfte att få en samsyn på framtiden

(3) Kundernas - dvs arbetsgivares och arbetssökandes - förväntningar på "Matchningsarenan" och dess arbetssätt

(4) Innovativa idéer kring "Matchningsarenans" angreppssätt, struktur, roll, organisation och målgrupper

(5) Kartläggning av kompetensutvecklingsbehov för "Matchningsarenan"

(6) Erfarenhetsutbyte och kompetenshöjning i en lärande miljö där kreativiteten sätts i centrum i projektet.
Innovativa och nyskapande metoder ska prövas och myndighetsutövning ska undvikas och gamla revir ska
överbryggas.

(7) En processutvärderare följer projektet under hela projekttiden och ger regelbunden feedback till
projektdeltagarna i syfte att uppnå målen i förstudien

(8) Utvärdering efter projektets slut

(9) Slutsatser av förstudien: Hur gå vidare? Ansökan om genomförandeprojekt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Målgruppen funktionshindrade är i huvudsak identifierade hos Arbetsförmedlingen och är föremål för insatser av olika slag via kommunens Arbetsmarknadsenhet. Problematiken dolda funktionshinder liksom dubbeldiagnoser bör beaktas i förstudien. De funktionshindrade utgör således en av flera målgrupper som ska ingå i förstudiens kartläggning för att se hur man skulle kunna vidareutveckla insatserna för denna målgrupp och hur detta ska organiseras men man får inte glömma bort individperspektivet.

Medfinansiärer

 • Institutionen för samhällsvetenskap
 • Timrå kommun, Arbetsmarknadsenheten

Kommun

 • Bergs
 • Bräcke
 • Härjedalen
 • Härnösand
 • Kramfors
 • Krokom
 • Ragunda
 • Sollefteå
 • Strömsund
 • Sundsvall
 • Timrå
 • Ånge
 • Åre
 • Örnsköldsvik
 • Östersund