Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetensutveckling i Småföretag

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareEk. för Samhällsbyggarnal
KontaktpersonLena Schmidt
E-postsamhallsbyggarna.lena@telia.com
Telefonnummer060-24400
Beviljat ESF-stöd1 950 200 kr
Total projektbudget1 950 200 kr
Projektperiod2010-01-18 till 2011-05-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet ska samordna kostnadseffektiva utbildningar med hög kvalitet för företag och deras anställda Kompetensutveckling ska göra företagen mer konkurrenskraftiga och lönsamma vilket ger förutsättningar för långsiktig utveckling, sysselsättning och tillväxt.

Bakgrund

En stor kompetensanalys, Kompetensförsörjning i småföretag, med 43 företag och 106 anställda har genomförts under tiden 12 jan till 10 juli, 2009. Kompetensanalyserna har genomförts utifrån de små företagens förutsättningar med intervjuer och SWOT-analyser genomförda på plats hos varje företag och på tider som passat dem. Analysen har fokuserat på marknad, utveckling, kompetensbehov, läranderum, jämställdhet och tillgänglighet.
Den rådande ekonomiska krisen innebär stora utmaningar för företagen och inte minst för de små som spelar en betydande roll för sysselsättning och tillväxt i regionen. Läget i Västernorrland är nu allvarigast i landet och vi har de högsta varselsiffrorna. De i analysen deltagande 43 företagen har en betydande roll för sysselsättning och tillväxt och de liksom de större företagen har i dagsläget ett stort behov av kompetensutveckling för att kunna möta framtidens utmaningar. De små företagen och deras anställda har stor möjlighet till flexibilitet i svåra tider men risken för utslagning och konkurs är ständigt påtaglig. I analysen framkom att många av de små företagen hittills inte satsat på kompetenshöjande åtgärder. När företaget har gått problemfritt och bra har man inte haft tid för utbildning och nu när det är sämre tider har man inte råd. Många av företagen är underleverantörer till kommuner och större företag. Under de goda åren har verksamheten rullat på men nu börjar man känna av krisen när uppdragsgivare drar ner på verksamhet och företag läggs ner. För att leva vidare behöver man marknadsföra sig mot nya kunder men man har bristande kunskaper i affärsutveckling och marknadsföring och saknar dessutom livsviktiga nätverk. Många av företagen har gamla kunskaper i programvaror och riskerar att inom kort att förlora uppdrag i konkurrens med mer uppdaterade företag. För kortsiktig överlevnad och för en långsiktig utveckling har vi i analysen kommit fram till att företagen har stora behov av kompetensutvecklingsinsatser när det gäller affärsutveckling. Det behövs mer kunskaper om att driva företag. Många har stora svårigheter att ta betalt för sina varor och tjänster samt att det förekommer att företag saknar verksamhetsplaner och budgetar för sin verksamhet, Det rullar på. Det saknas långsiktiga planer samt nödvändiga redskap för att inskaffa omvärldskunskap för snabb anpassning till marknad och kunder. Företagen uttrycker stora behov av utbildning i företagsekonomi, marknadsföring, presentationsteknik samt säljteknik. Här framkom även behov av att komma tillrätta med sina säljhinder. Exempelvis sin rädsla för att ringa upp nya kunder. Företag med anställd personal har beskrivit att deras brister i ledarskap är ett hinder för ökad lönsamhet då de inte har förmågan att nyttja personalens hela potential. I analysen efterfrågar företagens personal utbildningar i
ESF Ansökan_U 20090624 Ver 1.9
Sid 3 (23)
Ej diarieförd
grundläggande data, hur man gör och uppdaterar hemsidor, webbbutiksälj, säljutbildning, merförsäljning, kundhantering, skyltning, skylttextning, uppdateringar av vad som händer i deras bransch samt exklusiva spetsutbildningar. Man beskriver problematiken med att arbetsgivaren inte kan tillgodose deras behov. Hinder är förutom kurskostnader övertidsersättning, reskostnader och kostnader för vikarier. Många av företagarna saknar också nätverk och i analysen har man beskrivit sin önskan om att komma i kontakt med andra i syfte att få samtalspartners, dela lokal eller hjälp med marknadsföring. Under analysen har skett förmedling av lyckosamma kontakter men behovet av att komma i kontakt med andra företag är stort. I analysen har vi även noterat att vi till största delen intervjuat företagare i typiskt kvinnliga branscher och det har bekräftar vår bild av en könsuppdelad arbetsmarknad och företagande Företagen har samtliga uttryckt behov av att utbildningarna behöver vara baserade på deras egen verklighet för att de ska prioritera tiden och för att kunna konkretisera de nya kunskaperna i sitt företag. Många vill ha enskild undervisning när det gäller kompetenshöjning i bokföring och data. Företag från samma bransch vill samordna utbildningar i länet för att spara in på restid och reskostnader. Företagens personal efterfrågar datautbildningar, branschutbildningar och säljutbildningar. Önskemål om tider varierar efter bransch. Det finns önskemål om både dagtid, kvällstid och helger. För en del branscher önskar man utbildning i länet för att spara in kostnader för restid och resor.

Syfte

Kompetensutvecklingen i de små företagen är eftersatt och är ett hinder för utveckling och sysselsättning. I goda tider har man inte haft tid och i dåliga tider inte haft råd. Behovet är stort och i den tidigare kompetensanalysen har företagen och deras anställda angett sina specifika behov samt lagt synpunkter på läranderummet. De har talat om hur de vill att utbildningarna ska utformas innehållsmässigt och pedagogiskt samt förläggas i tid för att vara anpassade till företagens olika villkor. Syftet med genomförandeprojektet är att i samordning och samverkan mellan företagen genomföra kostnadseffektiva utbildningar med hög kvalitet för de företag och deras anställda som deltagit i analysen. De kompetenshöjande utbildningarna i ska ge deltagarna insikter och kunskaper som bidrar till att stärka och utveckla företagen. Syftet är att göra företagarna mer kunniga, medvetna och modiga och våga satsa mer, investera och anställa. Syftet är också att öka medvetenheten om genus och jämställdhet och dess inverkan på kvinnors företagande. Ett annat syfte är att förtagen ska bilda nätverk samt komma i kontakt med befintliga nätverk som öppnar upp för samarbete och ökad lönsamhet.

Målsättning

Antalet deltagare i genomförandeprojektet ska vara 35 företag och 80 anställda. Då det går mycket lång tid mellan analys och genomförande räknar projektet med att förändringar hinner ske bland företagen som medför att alla som deltog i förprojektet inte kommer att delta. Att det bland projektets deltagande företag bildats minst ett nätverk där företagarna utbyter erfareheter och tjänster med varandra samt samarbetar över tidigare gränser. Att minst 10 företagare gått in i andra befintliga nätverk. Att det i utvärderingen framkommer att projektet genomfört utbildningsinsatser med hög kvalitet. Att genomförda kompetensutvecklingsinsatser leder till att företagen bli mer konkurrenskraftiga. Att företagarna får insikt om nödvändigheten av kontinuerlig kompetensutveckling. Att utbildningarna i jämställdhet, genus och tillgänglighet gör företagarna medvetna om problematiken och blir inspirerade till att på egen hand inskaffa mer kunskaper. Att företagen genom kompetenshöjningen får ökad livskraft och undviker utslagning. Att de kompetenshöjande utbildningarna gör positiv skillnad för individer, för företagen och för sysselsättning och tillväxt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förprojektet analyserade företagens kunskaper om tillgänglighet och om deras egna och kundernas behov av tillgänglighet. I genomförandeprojektet deltar samma personer som deltog i förprojektet och inga av deltagarna har funktionshinder och därmed ej heller behov av anpassade lokaler. Uppkommer behov under tiden kommer lokaler att anpassas efter uppkomna behov.

Jämställdhetsintegrering

I analysarbetet framkom tidigt, genom kvinnorna beskrivning av sitt företagande, att en del av dem driver sina företag utifrån helt andra drivkrafter och villkor och än män. Projektet kommer därför att lägga stor vikt vid att de kompetenshöjande utbildningarna innehåller genusperspektiv. Upphandlingar Kravspecifikationer innehållande genusperspektiv kommer att medfölja upphandling av samtliga utbildningar. Företagen har i analysen uppgett behov av kompetenshöjande insatser i affärsutveckling, marknadsföring, presentationsteknik etc. som gör att man kan marknadsföra sig bättre och få fler kunder och ökad lönsamhet. Dessa utbildningar ska genomföras med ett klart genusperspektiv. I analysen visade det sig att det fanns många företag som saknar verksamhetsplaner och planer för kompetensutveckling. Projektet ska inspirera till och ge deltagarna insikter om att det är nödvändigt med kontinuerlig kompetensutveckling. Deltagarna har tyvärr inte uttryckt behov av utbildning i jämställdhet och genus men för att göra företagarna medvetna om problematiken ska jämställdhet/genus integreras i utbildningsprocesserna. Många företagare har uppgett önskemål om att ingå i ett sammanhang ett nätverk. I projektet förväntas spontana kontakter uppstå mellan företagen och att det ger upphov till spontant bildade nätverk. Upphandling av projektets utvärdering kommer att göras med krav på att genomföraren har genuskunskap. För att möta företagarnas krav på upplägg av utbildningar kommer utbildningar i affärsutveckling, marknadsföring, säljutbildning, presentationsteknik och viss datautbildning att genomföras i projekt- och processform. Teori och praktik kommer att löpa parallellt och mål sätts och mål mäts under själva utbildningstiden. Utbildningen genomförs i en verklighetsförankrad process som redan i utbildningsfasen förväntas utveckla kvinnornas företagande.

Samarbetspartners

 • Adesign
 • Agnetas Dam Herrkläder
 • A-konsult Annika Fälldin
 • Alnö & Bergsjö optik
 • Annorlunda konsult
 • BEÖ projket & administration
 • Blomsterfröknarna
 • Brodera i Sundsvall
 • Cathoren
 • Christer Schröder design
 • Competencia Utveckling AB
 • Din Hälsa
 • Flickans desing i Sundsvall
 • Fotfavoriten AB
 • Framtidsporten
 • Friskhuset sol i hjärtat Sunds
 • Gult Sigill
 • Hägglunds kiropraktikmottagnin
 • Hälsa & Hudvård i Sundsvall
 • JB Utveckling
 • kapica
 • KH Produktion
 • Kulturverkstan
 • Lotstornet Åstön AB
 • Margaretaa fot & Hudvård
 • Maria bokföreria & dsign Grou
 • Marianne Degerman
 • MGCOACH AB
 • Muskelpunkten
 • Mustella coaching
 • PP Transplations
 • PUSH personlig utveckling, men
 • Saldo i Sundsvall
 • Sofia sahlin Mentha produktion
 • Spikarö
 • Språkservice Ancy Berg
 • Statiol
 • Utsiktens turistgård
 • XCITED
 • Österström Konferens & rekreat

Kommun

 • Bergs
 • Bräcke
 • Härjedalen
 • Härnösand
 • Kramfors
 • Krokom
 • Ragunda
 • Sollefteå
 • Strömsund
 • Sundsvall
 • Timrå
 • Ånge
 • Åre
 • Örnsköldsvik
 • Östersund