Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetensförsörjning i småföretag

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareEk. för Samhällsbyggarnal
KontaktpersonLena Schmidt
E-postsamhallsbyggarna.lena@telia.com
Telefonnummer060-24400
Beviljat ESF-stöd455 930 kr
Total projektbudget455 930 kr
Projektperiod2009-01-12 till 2009-07-10
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Syftet med förprojektet är att undersöka kompetensbehov och förutsättningarna för ett genomförandeprojekt i syfte att rusta företagen och dess anställda inför nuvarande och framtida omställningar.

Bakgrund

Svenska Riksförbundet Nationellt Resurscentrum för kvinnor (NRC) är en ideell förening som bildades i december 1999. Regionalt Resurscentrums verksamhet främjar och stimulerar kvinnors entreprenörskap. RRC är en sammanhållande länk för de Lokala Resurscentrum som finns i länen. Sundsvalls kommun har valt Samhällsbyggarna Ek. förening att tillsammans med kommunens utvecklingsavdelning ansvara för Lokalt Resurscentrum i Sundsvalls verksamheten Män är alltid välkomna på Resurscentrums arrangemang. Mellan åren 2003 och 2005 genomförde Lokalt Resurscentrum i samarbete med Sundsvalls kommuns näringslivskontor en kartläggning av kvinnliga företagare samt en enkätundersökning. Kartläggningen resulterade i ett register med 986 företag. Av dessa besvarade 454 företag en enkät. Enkäten innehöll frågor om när företaget startade, antal anställda, bransch, omsättning, planer på verksamhetsutveckling, expansion, kompetensbehov, medverkan i nätverk, etc. Fram till 2008 har en del av företagen som deltog i kartläggningen upphört medan andra kommit till.

Behov och problem
Den globala konkurrensen och den tekniska utvecklingen ställer allt större krav på individer, företag och samhälle om att förnya och uppgradera sin kompetens. Företag och individer i yrkesgrupper och branscher med låg utbildningsnivå riskerar att förlora sina jobb om verksamheter behöver läggas ner och för att deras kompetens inte längre efterfrågas. Det lilla företaget som sysselsätter en eller flera personer har pga sin litenhet sämre förutsättningar till kompetensutveckling än stora företag och organisationer. Tid och ekonomi är ofta hinder till kompetensutveckling. Företagets kalkyl innehåller förutom kursavgifter även förlorade produktions- och kundintäkter. Det är svårt att hitta utbildningar på tider och platser som passar den egna verksamheten och dess specifika behov. I arbetslivet måste man följa med i utvecklingen, lära nytt, lära om och lära mer. Sysselsatta i små företag upplever att de har svårigheter att förnya och utveckla sin kompetens. Företag ser tid för kompetensutveckling som tid utan produktion och intäkter samtidigt som brist på kompetensutveckling på sikt riskerar att slå ut företagen från en allt mer konkurrensutsatt marknad.
De branscher som växer snabbt och blir allt viktigare för svensk ekonomin är tjänstesektor där de flesta kvinnliga företagare finns inom och startar upp företag. De största upplevda hindret är den egna tiden både för män och kvinnor, 34 % 2008 men även 2005 ansågs brist på egen tid som hinder.
Andelen kvinnor som driver företag är i Västernorrland 18 % (riket 21% ) män 83 % (2005) , en placering som innebär sista plats länsvis, medan Jämtland har 24 % kvinnliga företagare. Källa NUTEK

Projektet vänder sig till ägare och anställda i företag som ägs av kvinnor och män. Företagen som ägs av kvinnor ingår i Lokala Resurscentrum i Sundsvall och Sollefteå och dess nätverk. Tillika ingår företag ägda av män då förstudien vill undersöka både mäns och kvinnors behov i de små företagen. Förstudien ska inför ett kommande genomförandeprojekt undersöka dels kompetensbehov och dels gruppen syn på effektiv och lättillgänglig kompetensutveckling med hänsyn till kvinnors och mäns arbetssituation i små företag. Projektet ska i en jämställdhets-SWOT analysera vilka styrkor och svagheter, hot och möjligheter som finns ur ett jämställdhetsperspektiv i målgruppen. Analysen ska identifiera om kvinnor och män anpassar sina aktiviteter i arbetet till familjelivet och om det finns skillnader. Kan det i samma bransch finnas skillnader i kompetens behoven mellan kvinnor och män?
Finns det skillnader mellan kvinnors och mäns möjligheter till kompetensutveckling och hur kan utbildningar göras mer tillgängliga för att passa båda? Vilka lärandemiljöer kan ge kvinnor mer plats för utbildning i sitt livspussel? I förstudien deltar både män och kvinnor vilket gör att både män och kvinnors synpunkter återspeglas i resultatet. Analysen kommer att resultera i kunskap och statistik inför ett genomförandeprojekt. I förprojektet och i kommande genomförande projekt kommer vi att beakta hur jämställdhet, mångfald och integration kan öka konkurrenskraft samt kvalitén på de varor och tjänster som produceras i företagen.

Syfte

Förstudien ska kartlägga kompetensbehovet och förutsättningar hos medverkande företag och dess anställda
samt undersöka hur lärandemiljöer kan utformas utifrån små företags specifika behov.
Genom att få en klarare bild av kompetensbehovet vill vi skapa goda förutsättningar för att starta kompetensutveckling i små företag ägda av kvinnor och män. En ökad kompetensutveckling leder i sin tur till att företagen blir rustade inför nuvarande och framtida omställningar, både i samhället i stort och företaget i sig. Projektet är ett sk förprojekt med syfte att förbereda ett huvudprojekt som planeras att sökas för de deltagande företagen.

Målsättning

Projektet har som mål är att:
- Få kunskap om företagens verksamhet och deras behov av kompetensutveckling.
- Få fram hur företagen vill att kompetensutveckling ska presenteras och genomföras för att motsvara deras behov av lättillgänglighet och kostnadseffektivitet.
- Få veta vilka lärandemiljöer som motsvarar de små företagens behov och förutsättningar.
- Ägare och personal har i deltagit aktivt i processen
- Analysens resultat ska användas i ett kommande genomförandeprojekt
- Samtliga företag ska delta i en ansökan om genomförandeprojekt
- Deltagande företag ökat sin samverkan och erfarenhetsutbyte i nätverk
- Förbättra kunskapen om att rekrytera personal från grupper utanför arbetsmarknaden

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer till stor del att genomföras på plats hos respektive företag för att på alla nivåer underlätta för företagen och dess anställda att delta. För att säkerställa både fysisk och kommunikativ tillgänglighet kommer projektet att, om behov uppkommer, ha möjlighet att hyra anpassade lokaler av ABF, Östra Långgatan 17, Sundsvall. Här finns lokaler med automatiska dörröppnare, hiss, datorer anpassade för blinda och hörselskadade (hörselslingor) samt höj och sänkbara bord. Det är en självklarhet att underlätta för funktionshindrade att delta i projektet. Inget av de företag som anmält intresse av att vara med i förstudien har uppgett behov av informativ tillgänglighet.

I förprojektet och i kommande genomförande projekt kommer vi att beakta hur jämställdhet, mångfald och integration kan öka konkurrenskraft samt kvalitén på de varor och tjänster som produceras i företagen samt förbättra kunskapen om möjligheter att rekrytera personal från grupper utanför arbetsmarknaden.

Samarbetspartners

 • Sundsvalls kommun

Deltagande aktörer

 • A-konsult Annika Fälldin
 • Alnö & Bergsjö optik
 • Annorlunda konsult
 • Belle Visage Hud & kroppsvård
 • BEÖ projket & administration
 • Blomsterfröknarna
 • Brodera i Sundsvall
 • Cathoren
 • Christer Schröder design
 • Competencia Utveckling AB
 • Din Hälsa
 • EBIM
 • Ekonomibiten
 • Ewys Mattalje
 • Flickans desing i Sundsvall
 • Fotfavoriten AB
 • Friskhuset sol i hjärtat Sunds
 • Gult Sigill
 • Holmöbrygga
 • Hälsa & Hudvård i Sundsvall
 • JB Utveckling
 • KAE Design
 • kapica
 • KAX
 • KH Produktion
 • Kulturverkstan
 • Margaretaa fot & Hudvård
 • Maria bokföreria & dsign Grou
 • Marianne Degerman
 • MGCOACH AB
 • Mittskinn
 • Muskelpunkten
 • PP Transplations
 • PUSH personlig utveckling, men
 • samtalsresurs
 • Sofia sahlin Mentha produktion
 • Spikarö
 • Språkservice Ancy Berg
 • Stall Malin Brunzell
 • Statiol
 • Utsiktens turistgård
 • XCITED
 • Österström Konferens & rekreat

Kommun

 • Ragunda
 • Sollefteå
 • Sundsvall