Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetensanalys för Folkets Hus och Parker i Mellersta Norrland

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareMellannorrlands Folkets Hus och Parkers Region
KontaktpersonTorgny Hemming
E-posttorgny.hemming@fhp.nu
Telefonnummer070-595 32 11
Beviljat ESF-stöd260 385 kr
Total projektbudget260 385 kr
Projektperiod2008-09-01 till 2008-10-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

En kompetensanalys och en förbättrad kompetens hos FHP:s personal är ett viktigt steg för att personalen ska följa med i den organisatoriska och verksamhetsmässiga utveckling som de enskilda verksamheterna och hela FHP arbetar med och utsätts för. Som en stor del i hela utvecklingen mot ett ökat entreprenörskap är individernas utveckling en viktig förutsättning. Målsättningen för kompetensanalysen ligger i att öka individernas kompetens, konkurrenskraft och flexibilitet på arbetsmarknaden. I förlängningen leder detta även till att öka konkurrenskraften och kvaliteten på sysselsättning hos Folkets Hus och Parker.

Inom FHP Mellersta Norrland finns idag omkring 450 anställda. Projektet ska genomföra kompetensanalyser för den befintliga personalen, innehållande samtliga yrkesgrupper inom alla 63 medlemshus och totalt 450 anställda, fördelat på 60 % kvinnor och 40 % män.

Genom att bygga en lärande organisation med hjälp av personalen ges större förutsättningar för verksamheterna att vara nytänkande och utvecklas på ett innovativt sätt. Ambitionen är inte att följa med tiden, utan att ligga i framkant. Detta genom att arbeta kreativt och mot nya grupper inom samhället, samt att ta vara på deras synsätt. Bredda verksamheterna och göra dem starkare genom en stor delaktighet och drivande personal och med en ledning som ser utvecklingsmöjligheter för både personal och organisation.

Folkets Hus och Parker (FHP) ska vara i frontlinjen i arbetet med att utveckla mötesplatser som infrastruktur för demokrati och kultur. Under den kommande tvåårsperioden kommer en särskilt fokus att läggas på att utveckla personalen i verksamheterna för att anpassas till utmaningar av nya kultur- och mötesformer. En fortsatt utveckling av Digitala Hus är också prioriterad, liksom utvecklingen av mötesplatser i förortsområden och på landsbygden. Folkparken och Folkets Hus som arena för lokalt nöjesliv i en ny tid kommer också att lyftas fram.

Bakgrund

(vg. se utförlig beskrivning i bilaga 3)
Detta stycke visar på det starka förändringstryck som personalen som arbetar på Folkets Hus och Parker (FHP) i regionen ställs inför. Här beskrivs vilken omvärld de verkar i och vilka faktorer som påverkar deras arbete både externt och internt. Externa faktorer är sådant som utifrån påverkar verksamheten och personalen och interna faktorer är den egna verksamhetens utveckling.

Den moderna FHP-rörelsen måste verka i takt med tiden. De stora samhällsförändringar som har skett de senaste åren ställer nya krav, därför är det viktigt att kompetensutvecklingen tar avstamp i en aktuell omvärldsanalys. Utbildningsnivån i samhället har generellt höjts och det finns fortfarande stora skillnader mellan olika yrkesgrupper. Samhällsengagemanget förändras, den traditionella representativa demokratin har inte lika lätt att vinna gehör men grundläggande värderingar har fortfarande stark förankring särskilt bland unga även om uttryckssätten förändras över tid.

FHP:s uppgift är att erbjuda ett brett kulturutbud i alla delar av landet, dvs. på bred front i Sverige och i Mellersta Norrland. FHP vill verka i takt med tidens förändrade villkor vilket ställer stora krav på både personal och ledning i verksamheten.

En viktig uppgift för FHP-rörelsen är att vara ett känselspröt gentemot omgivningen. Föreningarna och dess personal måste ha god kunskap och kompetens för att känna av kulturella behov och finnas tillhands för nya samhällsgrupper och deras behov av mötesplatser. Husen och lokalerna och de resurser som verksamheterna besitter ska kunna ge nya kulturella yttringar och nya marginaliserade grupper den plats de saknat. För detta krävs en stor kunskap hos personalen för att arbeta med likabefräjande insatser och motverka diskriminering i alla dess former.

Utveckling av mötesplatsen
FHP vill vara i frontlinjen i arbetet med att utveckla sina mötesplatser som infrastruktur för demokrati och kultur.
För att skapa möjlighet till förändring och utveckling av idag befintliga verksamheter fokuserar FHP på ett antal avgörande områden som är väsentliga i den framtida konkurrenskraften:

A) Gränsöverskridande samverkan
B) Det ideella och kommersiella
C) Kultur och nöje i ständig förändring
D) Samarbete med andra kulturaktörer
E) Upplevelseinriktad fritid
F) Arbetssätt för förbättrad ekonomi

En förutsättning för att personalen och de enskilda individerna ska kunna följa med i denna utveckling av ovan beskrivna områden tar sin början i en god kompetensutveckling. Genom det arbete som på senare år gjorts i FHP Mellersta Norrland har insikten om kompetensbehovet tydliggjorts. Personalen har tydliggjort att de efterfrågar en individuell kompetensutveckling mycket på grund av FHP:s utveckling och breda verksamhet men även utifrån de stora krav som ställs på arbetsmarknaden.

Folkets Hus- och parkrörelsen har ambitionen att ligga i fronten och spela en stor roll för utveckling och användande av t.ex. digital teknik, utifrån våra grundläggande idéer om vikten av kultur och nöje tillgänglig för alla i hela landet.

Vissa behov har tydligt visat sig för hela Folkets Hus - och Parkrörelsen. Under 2006 genomfördes regionala träffar om ekonomi och arbetsgivarfrågor där FHPs arbetsgivarorganisation (FHPA) genomförde en seminarieturné i landet. Medlemsföreningarna inbjöds till sju olika platser i landet för att diskutera personalens roll och påverkan på föreningens ekonomiska utveckling. Här framkom och tydliggjordes personalens behov av en ökad kompetens i dessa frågor.

I detta förberedande stadium av kompetensanalysen fokuseras den kunskap som efterfrågas och vilket nätverk som behövs för ett effektivt genomförande.

Hela detta stycke visar på det omvandlingstryck som FHP:s personal utsätts för både från omvärlden och internt genom den egna verksamhetens förändring och utveckling.

Syfte


1. Bidra till kompetensutveckling som underlättar för sysselsatta kvinnor och män inom FHP att utvecklas i takt med arbetslivets krav.

2. Bidra till ökade kunskaper i arbetslivet om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas inom FHP:s verksamheter i Mellersta Norrland.

Inom FHP är folkbildning en av grundförutsättningarna för verksamheternas utveckling och fortlevnad. FHP idag är en arena för folkbildning och ideell föreningsverksamhet samtidigt som intäkter av kommersiell verksamhet stärker den ideella delen av verksamheten. Genom samhällsutveckling och nya kompetenskrav är det en överlevnadsfråga för FHP:s personal att finna en modell för en permanent lärandeprocess och en individuell kompetensutveckling baserad på de olika mångfacetterade yrkeskrav som verksamheterna, dvs. husen, besitter. Inom FHP Mellersta Norrland finns idag omkring 450 anställda. Projektet ska genomföra kompetensanalyser för den befintliga personalen och samtliga yrkesgrupper inom alla 631 medlemshus.

Förstudien kommer att identifiera kunskapsbehovet i hela yrkeskåren, kring hur ett arbete för likabefrämjande kan genomsyra verksamhetens totala genomförande. Med en bättre kunskap hos nyckelpersoner om hur integration och mångfald kan förbättras kan kompetensen hos personer med utländsk bakgrund bättre tas tillvara. Kompetensanalysen på detta område kommer vara ett horisontellt tema i den analys som genomförs.

Genom arbetet med kompetensanalysen och förankringsarbetet kommer projektet syfta till att utveckla en tids- och aktivitetsplan för genomförandeprojektet. Detta arbete ska löpande sammanställas för att underlätta spridning till partners, deltagare och externa intressenter.

Målsättning

Målsättningen är att kompetensanalysen ska nå och skapa delaktighet och förankring hos minst 70 % av de ca 450 anställda i medlemsverksamheterna av FHP i Mellersta Norrland.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Verksamheten inom Folkets Hus- och parkrörelsen måste formas så att alla känner sig välkomna. Här är frågor om miljö och utrustning viktiga. Det handlar inte minst om fysisk tillgänglighet, men också i hög grad om en medvetenhet om att olika grupper i samhället har olika behov. I analysarbetet kommer det att arbetas fram förbättrade rutiner för hur detta arbete ska integreras i genomförandeprojektet samt i de ordinarie verksamheterna.

Ett exempel är den allt större gruppen aktiva pensionärer som på olika sätt framöver kommer att ha nya behov av meningsfull kultur- och fritidsverksamhet som man bör vara beredda på att möta.

En viktig uppgift för Folkets Hus- och parkrörelsens personal är att vara ett känselspröt gentemot omgivningen. Har de kulturella behoven ändrats? Finns det nya grupper som har andra behov av mötesplatser? Lokalerna och andra resurser finns för att ge nya kulturella yttringar och ge nya marginaliserade grupper den plats de saknat.

För vår folkrörelse är det viktigt att ständigt bjuda in nya grupper. Nya uttryck som bygger på demokratisk grund har en given plats i Folkets Hus- och parkrörelsen, som på så sätt blir en naturlig mötesplats mellan olika grupper i samhället och mellan gamla och nya folkrörelser.

Till hjälp och utgångspunkt kommer man i analysen använda sig av en definition av fyra integrerade delar för tillgänglighet för personer med funktionshinder:

Fysisk tillgänglighet,
Tillgänglig verksamhet ,
Kommunikativ verksamhet,
Informativ verksamhet.

Se vidare bilaga 3, utförlig projektbeskrivning.

Samarbetspartners

  • Bräcke Folkets Hus
  • Folkets Hus och Park Bollsta-Kramfors
  • Folketshusföreningen Enighet u p a
  • Gullängets Folkets Hus
  • Hullsta Gård
  • Hunge Folkets Hus
  • Hällesjö Folkets Hus
  • Kälarne Folkets Hus
  • Pilgrimstads Folkets Hus
  • Skönberg-Ortvikens Folkets Hus
  • Sundsvalls Folkets Hus & Park
  • Söråkers Folkets Hus
  • Ånge Folkets hus

Kommun

  • Bergs
  • Bräcke
  • Härjedalen
  • Härnösand
  • Kramfors
  • Krokom
  • Ragunda
  • Sollefteå
  • Strömsund
  • Sundsvall
  • Timrå
  • Ånge
  • Åre
  • Örnsköldsvik
  • Östersund