Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

KC2

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareStudieförbundet Vuxenskolan, avd Norra Jämtland
KontaktpersonVeronica Borg
E-postveronica.borg@sv.se
Telefonnummer0670-126 10
Beviljat ESF-stöd3 804 849 kr
Total projektbudget9 512 126 kr
Projektperiod2008-07-01 till 2011-06-30
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Var 8:e vuxen i Strömsunds kommun står utanför arbetsmarknaden. Kommunen som är mycket stor till ytan och glesbefolkad har en begränsad arbetsmarknad. Medelåldern är hög liksom ohälsotalet. Många lever i ett utanförskap och behöver stöd och hjälp för återinträde i yrkeslivet. Det sociala företagandet har visat sig, både i Sverige och Europa, vara en framkomlig väg för att människor att återkomma till arbete och samhällsliv.
Syftet med projektet KC2 är att öka arbetskraftsutbudet genom att se och arbeta med dessa människor utifrån de individer de är, stärka individers empowerment. Projekt kommer att använda sig av både formella och informella metoder, anpassade till individen samt det samhälle som vi lever i. I projektet kommer det att finnas en mångfald av aktiviteter, allt från det enskilda samtalet till studiecirklar och praktiskt arbete. Målet är att bilda ett socialt företag, byggt på individens empowerment och som skall slussa individen tillbaka till att arbeta utifrån 100% av den egna förmågan. Projektet KC2 skall också visa den samhällsvinst som en individ i arbete återför till samhället.

Bakgrund

Kraftcentrum, ett projekt inom Europeiska Sociala fonden riktat till de primära målgrupperna arbetslösa, långtidssjukskrivna och funktionshindrade avslutades 2006-12-31. En oberoende utvärdering visar att projektets arbetssätt varit effektiva och lyckosamma både kvantitativt och kvalitativt. Verksamheten på Kraftcentrum betraktar vi som en förprojektering. Det finns ett fortsatt stort behov av alternativa vägar in eller tillbaka till arbetslivet för de som hamnat i ett utanförskap. I Strömsunds kommun är i december 2007: 350 personer arbetslösa, 332 personer långtidssjukskrivna, 986 personer (årsskiftet 05/06) uppbär sjuk/aktivitetsersättnig. Det handlar om ca 1 600 personer av en befolkning på 12 782 personer.

Syfte

Vi vill genomföra ett projekt som syftar till att vidareutveckla den verksamhet Kraftcentrum startade i Strömsunds kommun med att coacha människor mot ett friskare liv och arbete och som på sikt också ska leda till en etablering av ett socialt företag i kooperativ regi. Ett socialt företag där deltagarna själva får möjlighet att ta en ännu mer aktiv del i sin väg bort från utanförskap. Långsiktigt mål med projektet är ökat arbetskraftsutbud

Målsättning

- medverka till att 100 personer per år påbörjar sin väg in eller åter till arbetslivet.
- medverka till att 50 personer per år går till praktik, arbete eller studier.
- tillskapa minst ett socialt företag i kooperativ regi.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Erfarenheterna från projektet Kraftcentrum, där rörelsehindrade, personer med hörselnedsättning samt personer med psykisk och socialt funktionshinder deltog skall tas till vara och vidareutvecklas. Detta betyder att de lokaler som verksamhet kommer att bedrivas anpassas redan från start så att personer med funktionshinder kan delta.
SV avdelning Norra Jämtlands lokaler i Strömsund är i markplanet, med automatiska dörröppnare. Rökförbud råder i lokalen och inga allergiframkallande växter finns. Övriga lokaler anpassas utifrån deltagarbehovet. Bra belysning och gott ljudklimat beaktas samt att lokalen har tydliga kontraster i valet av färg mellan golv och väggar. Information och vägvisning inne i lokalerna skall tydligt framgå. Alla deltagare skall ges möjligheten att använda teknisk utrustning, genom möblering och anpassade dataprogram.
Möjligheten att parkera nära lokalerna och färdas på ett säkert sätt till dörren, kommer att vintertid säkerställas genom snöskottning och sandning vid behov.

Jämställdhetsintegrering

Projektet kommer att medvetet arbeta med att bryta olika arbetsområdens könsrollstänkande. Det finns en tydlig övervikt av män inom gruppen långtidsarbetslösa. I denna grupp kommer särskilda insatser att göras för att öka viljan till att ta de yrken som betraktas som kvinnoyrken. Projektet ser jämställdhet som en kunskapsfråga, ett strategiskt arbete med en jämställdhetsutbildning i studiecirkelform, skall erbjudas alla verksamma i projektet.
Målet :Att efter avslutad utbildning skall deltagarna ha en mycket god kunskap i vad jämställdhet innebär och ha inblick i dom jämställdhetspolitiska målen.
Indikator: antalet studiecirklar/personer, en ständig löpande uppföljning har vi nått våra mål-vad är resultatet, bedömning av kvalitén i genomförandet.
I styrning, planering och genomförande av all förekommande verksamhet i projektet skall jämställdhetsaspekten finnas med som en självklar del.

Transnationellt samarbete

En viktig del av hållbarheten i projektet och det sociala företaget baseras på hur affärsmässigheten byggs upp och hur individer lyckas gå vidare ut i arbetslivet. Det finns en stor erfarenhetskompetens bland liknande verksamheter i bla. Storbritannien, Frankrike och Italien. KC2 kommer att bygga upp ett utbyte med sociala företag som arbetar med motsvarande målgrupper och som funnit en stabil verksamhetsgrund i sitt arbetssätt.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Strömsund
 • Försäkringskassan Östersund
 • Sociala enheten
 • Ström-Alanäs Församling

Samarbetspartners

 • Röda Korset

Kommun

 • Bergs
 • Bräcke
 • Härjedalen
 • Härnösand
 • Kramfors
 • Krokom
 • Ragunda
 • Sollefteå
 • Strömsund
 • Sundsvall
 • Timrå
 • Ånge
 • Åre
 • Örnsköldsvik
 • Östersund