Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Fokus på Framtiden

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareAGera-Arbetsgivarringen
KontaktpersonOla Hammer
E-postola.hammer@sundsvall.se
Telefonnummer060-19 97 18
Beviljat ESF-stöd4 066 897 kr
Total projektbudget10 200 644 kr
Projektperiod2011-01-15 till 2013-09-30
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

I detta projekt kommer unga människor mellan 18 och 24 år att få möjligheten att utveckla sin kompetens och bli mer anställningsbara. Detta kommer att möjliggöras genom att göra synliggöra deras möjligheter genom en personlig karläggning och växthusplats och praktikplats.

De aktörer som bidrar i projektet kommer att utforma nya arbetssätt och metoder som medverkar till att ungdomar kommer närmare arbetsmarknaden.

Bakgrund

INLEDNING
AGera Arbetsgivarringen i Sundsvall-Timrå är en sammanslutning av företag och ideella organisationer inom såväl privat som offentlig sektor. AGera har lång erfarenhet av att driva olika projekt med ”kompetensförsörjning inom arbetsmarknadsregionen” som tema. Projekten har varit riktade mot människor som står eller riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden. Efter ett beslut i AGeras ledningsgrupp har medlemmarna ställt sig positiva till att på olika sätt öppna sina dörrar i syfte att hjälpa ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Projektet som AGera söker stöd för syftar till att ungdomar på olika sätt genom AGeras nätverk ska komma in på arbetsmarknaden. Genom en operativ trestegsmodell bestående av kartläggning, av individen, ”växthus” (se mer om detta under avsnittet se Innovativ verksamhet) samt arbetspraktik skall detta möjliggöras. Projektet innehåller även en strategisk del, den så kallade ”föräldrarevolutionen” (se Insatser av regionalfonds karakär). Denna strategiska modell syftar till att öka föräldrars förståelse för vikten att alla arbetsplatser tar sitt ansvar efter förmåga, för att på olika sätt hjälpa ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Vilket innebär att stora företag tar ett större ansvar medan ett mindre företag får bidra efter sina förutsättningar.

PROBLEMBAKGRUND
De senaste 20 åren har ungdomar fått det allt svårare att komma ut på arbetsmarknaden och har ungdomarna dessutom bristfällig utbildning och begränsad arbetslivserfarenhet löper de stor risk att bli långtidsarbetslösa. Detta får stöd av forskaren Anna Angelins doktorsavhandling vid Lunds Universitet, ”Den dubbla vanmaktens logik. En studie om långvarig arbetslöshet och socialbidragstagande bland unga vuxna”, publicerad i december 2009. Enligt avhandlingen löper en ungdom som står utanför arbetsmarknaden redan i 20 års ålder mellan sex och sju gånger så stor risk att stå utanför arbetslivet i framtiden mot en jämnårig som har arbete.

Under de senaste åren har Sverige och världen dessutom gått igenom en global finanskris med ökad arbetslöshet inte minst bland ungdomar som följd. På lokal nivå visar statistik från arbetsförmedlingen i Sundsvall att arbetslösheten bland de unga i Sundsvalls kommun fortfarande stiger. I augusti 2010 var 1 984 unga människor mellan 18-24 år arbetslösa i Sundsvall, vilket är en ökning med 323 personer eller med 16 procent sedan motsvarande tid ifjol.

FÖRPROJEKTERING
Utifrån ovanstående problembakgrund har AGera utfört en förprojektering som har föregått denna projektansökan. Förprojekteringen har genomförts av en arbetsgrupp bestående av representanter från AGera, Arbetsförmedlingen i Sundsvall samt FAVI (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration i Sundsvalls kommun). Under projekttiden har regelbundna avstämningar med Arbetsförmedlingen och FAVI gjorts för att säkerhetsställa individens behov.

Vidare har två av AGeras medarbetare under tiden maj-september 2010 förankrat projektet ute på fältet. Förprojekteringen har gått till på så sätt att medarbetarna har varit ute och besökt företag och organisationer såväl inom som utanför AGeras nätverk (se bilaga om samarbetspartners i projektet). Syftet med detta arbete har varit att göra en kartläggning av organisationernas intresse och möjligheter att bidra i projektet i form av exempelvis studiebesök och praktikplatser, samt även få en bild av vilka eventuella hinder som föreligger för organisationer att ta emot ungdomar. Resultatet av förankringsarbetet har inneburit att samtliga besökta organisationer har beslutat sig för att delta och bidra i projektet.


YTTERLIGARE EN FÖRPROJEKTERING LIGGER TILL GRUND FÖR DENNA ANSÖKAN:
Kompetensförsörjning/omställning varslade och uppsagda hos Ageras medlemmar, (dnr 2009-3070010) RÄTTELSE; dnr 2008-3070192.

I denna förstudie har kompetensanalyser på ungefär 400 personer gett ett stort underlag för vad varje individ behöver. I projektet har även förändringsseminarier och tankesmedjor ingått. Genom detta har skapats ett strategiskt underlag för fortsatt verksamhet. Kopplingen till ansökan för genomförandeprojektet ”Fokus på framtiden” ligger i att AGera genom detta projekt har skaffat sig en god erfarenhet av att göra kompetensanalyser på individer. Även om målgrupperna åldersmässigt skiljer sig från varandra är målet detsamma även om upplägget kan skilja sig något. Målet är att individen ska bli mer anställningsbar.


SWOT-ANALYS
Utifrån förprojekteringarna har vi identifierat följande styrkor, svagheter, möjligheter och hot i genomförandeprojektet.

STYRKOR
Företagen säger sig vara villiga att ta emot ungdomar på såväl praktik- som växthusplatser. Projektet är väl förankrat bland Ageras medlemsföretag. Projektet är även förankrat hos utbildningsaktörer som Mittuniversitetet och Vuxenutbildningen, för att skapa kontakter för de individer som behöver studera vidare. En representant från arbetsförmedlingen kommer att vara aktiv i projektet vilket säkrar att projektet erhåller tillräckligt många deltagare.

SVAGHETER
En del företag har som krav att praktikanter ska vara högskoleutbildade vilket kan försvårar för ungdomar med lägre utbildningsgrad att komma in på arbetsmarknaden. Inom offentlig sektor finns en konkurrens av det statliga praktikprogrammet ”lyftet” vilket kan medföra att en del praktikplatser går till detta program istället för till ”Fokus på framtiden”. I samband med finanskrisen har många organisationer dragit ner på personalstyrkan vilket kan medföra att det är svårare att avsätta tid för handledning av praktikanter.

MÖJLIGHETER
Fler företag kommer att rekryters till projektet via företagsbesök under tiden oktober-december 2010. Potential finns att rekrytera företag till projket via stora företag som är med i projektet. Genom att stora företag är med underlättar det att få med exempelvis deras underleverantörer. Ytterligare en möjlighet som projketet identifierar är en konjunkturuppgång, vilket skulle innebära att företagen börjar rekrytera personal och på så sätt ökar även efterfrågan på praktikanter.

HOT
Fortsatt lågkonjunktur med varsel vilket innebär att företagen kan behöva dra ner på sina personalstyrkor. I samband med detta ökar svårigheten att ta in ungdomar på praktik.

Syfte

1. Syftet är att personerna i målgruppen ska minska sitt utanförskap och öka makten över sitt eget liv genom självförsörjning, alternativt ökad grad av försörjning. Att målgruppen ska ges förutsättningar att utveckla sitt tankesätt och sitt förhållningssätt till sin egen kompetens i relation till samhälleliga behov, en ökad delaktighet i samhället, samt att skapa möjlighet att närma sig arbetsmarknaden och ökad påverkan på sina liv.

2. Syftet är att projektets aktörer tillsammans ska finna och utforma nya arbetssätt och metoder som medverkar till att personer i målgruppen uppnår självförsörjning alternativt ökad grad av självförsörjning, samt att organisationerna drar fördel av att det finns relevant kompetens för verksamheternas aktuella och framtida behov i regionen. (som med dagens samhällsutveckling skulle innebära brist på efterfrågad kompetens och därmed ett hot mot organisationernas konkurrenskraft)

3. Syftet är att projektet ska medverka till ökad samverkan och kunskapsöverföring mellan de aktörer och samverkanspartner som deltar i projektet .

Målsättning

Målsättningen är att projektets deltagare efter avslutat projekt:

– Har erhållit en personlig utveckling riktat mot arbetsmarknadens behov.

– Upplever att de har erhållit fördjupade kunskaper vilket ska göra projektets deltagare mer anställningsbara.

– Har vidgat sitt kontaktnät mot arbetsmarknaden och erhållit fördjupade kunskaper i hur detta kan användas.

- 50 procent av projektets deltagare ska ha varit ute på minst ett studiebesök hos företag eller utbildningsanordnare

Vidare ska efter avslutat projekt 300 arbetsplatser ha fått information om samt diskuterat vad "Föräldrarevolutionen" innebär och antagit den utmaning som detta innebär

Arbetsmodellen är etablerad och fortsätter efter projekttiden.Första året i projektet bör användas till att prova arbetsmetoden, därefter en deltids avstämning/utvärdering för att göra en prioritering om vad som fungerar bra och som ska fokuseras. Det som inte fungerar bra i modellen kanske bör uteslutas. Resterande tid i projektet arbete med att etablera modellen, säkerställa rutiner och vem som ska fortsätta att "äga" och driva modellen.


FÖRVÄNTADE EFFEKTER SOM SKA UPPNÅS:

EGEN FÖRSÖRJNING OCH ÖKAD DELAKTIGHET I SAMHÄLLET

Vad gäller deltagarna är den förväntade effekten att de ska uppnå egen, eller ökad grad av, försörjning via arbete eller studier. Ambitionen är att de som går vidare till arbete eller studier ska lyckas etablera sig på arbetsmarknaden, för dem som får sjuk- eller aktivitetsersättning är ambitionen att de inom en snar tid ska kunna öka sitt arbetsutbud för att på sikt få ett ordinarie arbete.

En annan förväntad effekt handlar om att projektet ska bidra till deltagarna ska känna ökad grad av delaktighet i samhället samt ökad makt över sitt eget liv. En ökad grad av delaktighet i samhället kan handla om att i ökad utsträckning än tidigare ta del av demokratiska fri- och rättigheter samt medverkan i civilsamhället med dess organisationer och föreningar.

SAMHÄLLSEKONOMISKA EFFEKTER
Vid en situation då dessa personer lämnar ett försörjningsstöd och går vidare mot arbete och egen försörjning uppstår en rad synergieffekter - samhällsekonomiska och mänskliga, exempelvis minskat utanförskap, delaktighet i samhället och ökad livskvalitet, minskad ohälsa, skatteintäkter för kommun, landsting och stat, ökade konsumtionsmöjligheter för individen och så vidare. Ett ytterligare perspektiv handlar om att dessa unga vuxna, med den bakgrund de har, kan visa andra att det är möjligt att gå vidare och nå egen försörjning och ta makten över sitt liv och sin framtid.

Projektet utgöra ett gott exempel på att flera aktörer som tillsynes har olika intressen och områden där de verkar faktiskt kan samverka kring en gemensam målgrupp. Ambitionen är att arbetssättet och metoderna ska kunna användas i framtida projekt och samverkansformer mellan offentlig och privat sektor som tillsammans tar ett samhälleligt ansvar och agerar utifrån sin unika förmåga och bidrar med med det som är möjligt för varje enskilt aktör. När individerna uppnår egen eller ökad försörjning och delaktighet i samhället drar alla organisationer också fördel av det i form av minskade utgifter i försörjningsstöd, tillgång till rekryteringsbas i regionen med relevant utbildning och medborgare som tar ett större ansvar i föreningsliv och engagerar sig i samspelet med sina medmänniskor på ett konstruktivt sätt.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

VILKA BEHOV OCH ÅTGÄRDER BEHÖVS FÖR ALLAS TILLGÄNGLIGHET?

FYSISK TILLGÄNGLIGHET
Fokus på framtiden är en offentlig verksamhet och kommer därmed att uppfylla de krav som finns på offentlig verksamhet vad gäller tillgängliga lokaler. Konkret innebär det att alla lokaler som används kommer att anpassas utifrån individens behov i form av hörselslinga, ramp etc. För ungdomar med koncentrationssvårigheter kan det ordnas mindre rum, där bland annat färre ungdomar kan delta för att minska på yttre stimulus.

TILLGÄNGLIG VERKSAMHET
För ungdomar med funktionsnedsättning kommer verksamheten att kunnas göra tillgänglig genom att värdegrunden i projektet bygger på att alla ska ha samma möjligheter till lärande och lärandesituationen ska anpassas efter deltagarens förutsättningar.

KOMMUNIKATIV TILLGÄNGLIGHET
Tolk kommer att anlitas efter behov, både vid stora och små möten. Både tecken- och språktolk. Eftersom projektet samarbetar med Arbetsförmedlingen kommer det att finnastillgång till deras resurser vad gäller psykologer, arbetsterapeuter etc. med inriktningen funktionshinder.

INFORMATIV TILLGÄNGLIGHET
Projektet kommer att ha en egen profil på Facebook för att ungdomarna på ett enkelt sätt ska kunna tillgodo göra sig information. Kontaktuppgifter på personalen kommer att presenteras med bild, telefonnummer och e-postadress.

Broschyrer kommer även att finnas i en lättläst version för att öka tillgängligheten för ungdomar med läs- och skrivsvårigheter eller svenska som andra språk. Via arbetsförmedlingen finns det även möjlighet att utreda läs- och skrivsvårigheter hos ungdomarna. Utifrån detta går det sedan att koppla in existerande resureser som Vuxenutbildningen för att nämna en aktör.

Praktiskt innebär detta ett lyhört arbetssätt som löpande är öppet för alla synpunkter och förslag kring funktionsnedsättningar och dess behov anpassning.


VILKA BEHOV OCH ÅTGÄRDER BEHÖVS FÖR ATT SKAPA TILLGÄNGLIGHET FÖR ALLA?

Tillsatt styrgrupp som består av flera olika arbetsgivare bidrar med sin kompetens och erfarenhet kring tillgänglighet. Samlat skall detta ge en ökad förståelse och kunskap för att på bästa sätt skapa tillgänglighet för alla.

Jämställdhetsintegrering

Projektet kommer att genomsyras av jämställdhetsperspektivet. Detta innebär bland annat att jämställdhetsarbetet kommer att belysas på träffar med styrgruppen utifrån den SWOT-analys som tagits fram för projektet. Projektet kommer att verka för en ökad kunskap i ämnet hos såväl medarbetare som deltagare i projektet. Jämställdhetsintegreringen förverkligas också via de jämställdhetsaktiviteter som är planerade i projektet. Dessa beskrivs mer utförligt i projektets aktivitetsplan.

SWOT-analysen har visat att arbetsmarknaden i Sundsvalls kommun är segregerad. Kvinnor jobbar i hög grad i kvinnodominerade branscher som vård och omsorg medan vissa teknikbranscher nästan helt är mansdominerade. För att motverka att dessa strukturer ytterligare befästs så kommer projektet att uppmuntra deltagarna att exempelvis göra studiebesök på arbetsplatser inom otraditionella branscher. Detta innebär exempelvis att män gör studiebesök på en arbetsplats inom vården.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Sundsvall
 • Förvaltning för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

Samarbetspartners

 • AGera-Arbetsgivarringen
 • Arbetsförmedlingen Sundsvall
 • Arbetsmarknad Vuxna
 • CAFÉ CHARM 1
 • CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN
 • Competencia Utveckling AB
 • EKA Chemicals AB
 • Försäkringskassan, Lokala Försäkringscentret i Sundsvall
 • Förvaltning för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
 • Härnösands kommun, Arbetslivsförvaltningen
 • Kompetens- och utvecklingscentrum / D
 • Landstinget Västernorrland
 • Ledsagarna
 • Postens Meddelande AB
 • Röda Korset, Region Södra Norrland
 • SCA Forest Products AB
 • SKTF-centret i Sundsvall
 • Statens Pensionsverk
 • Sundsvalls kommun

Kommun

 • Sundsvall