Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Arena Norra Berget

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFörvaltning för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
KontaktpersonFredrik Söderlund
E-postfredrik.soderlund@sundsvall.se
Telefonnummer070-1916201
Beviljat ESF-stöd149 061 kr
Total projektbudget198 919 kr
Projektperiod2008-12-01 till 2009-05-30
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Arbetsmarknadsenheterna inom Sundsvalls kommun ser ett ökat behov av platser för arbetsträning. Föreningen Norra berget består av ideella föreningar som kan erbjuda detta. Arbetsmarkandsenheterna vill driva förprojekteringen Arena Norra Berget i syfte att utröna möjliga samarbetsformer.

Bakgrund

Arbetsmarknadsenheterna inom Sundsvallskommun uppskattar ett utökat behov av arbetsträning för ytterligare 100 platser under det kommande året. Det är individer som idag befinner sig utanför den ordinare arbetsmarknaden och bedöms ha ett behov av arbetsträning innan de kan etablera sig på den ordinarie arbetsmarknaden.

För att arbetsträningen skall få full effekt är det av yttersta vikt att den bedrivs i en verksamhet med verkliga arbetsuppgifter. Vidare är det viktigt att verksamhet i möjligaste mån kan likställas med en ordinare arbete. Verksamheter som bedriver arbetsträning kan benämnas Arenor och den benämningen kommer att användas nedan.

Stadsparken Norra berget är beläget på och kring Norra berget som ligger norr om Sundsvalls centrum, ca 20 min promenad från Stora Torget. Stadsparken är ett populärt rekreationsområde för Sundsvalls innevånare och tillresande turister. I parken, som är ett slags mini-Skansen finns bla museum, café, lekparker, djurhållning och äldre byggander som behöver underhållas. Totalt besöks Norra berget av ca 150 000 personer årligen.

Föreningen Norra berget driver sen 2004 delar av verksamheten. I föreningen ingår bla ett tiotal ideella föreningar och organisationer med inriktning mot de olika verksamheterna som finns etablerade i stadsparken.

De olika aktörerna som har sin verksamhet vid Norra berget bedöms av Arbetsmarknadsenheterna ha goda förutsättningar för att bedriva en effektiv arbetsträning.

Föreningen Norra berget har visat ett intresse av att samarbeta med Arbetsmarknadsenheten inom Sundsvalls kommun avseende arbetsträning. Ett tänkbart scenario är att arbetsträningen skulle kunna ske dels inom Föreningen Norra berget men också inom de olika föreningar som finns inom stadsparken. Föreningen Norra berget har bla uppdraget att samordna alla publika aktiviteter och extern uthyrning av området inkl. lokaler. Föreningen bedriver också egen verksamhet och aktiviteter i bla Gullgårdens café.

Mot bakgrund av Arbetsmarknadsenhetens behov, Föreningens Norra bergets visade intresse av och goda förutsättningar för arbetsträning vill Arbetsmarkandsenheterna genomföra en förprojektering. Syftet är att undersöka förutsättningarna för ett samarbete mellan Föreningen Norra berget (inkl. deras medlemsföreningar) och Arbetsmarkandsenheterna kring arbetsträning.

Problembilden som förprojketeringen fokuseras på är det ökade behovet av arbetsträning som ej kan tillgodoses inom dagens verksamhet inom Arbetsmarkandsenheterna. Begränsningen av antalet tillgängliga platser för arbetsträning får negativa konsekvenser för gruppen individer som ej är etablerade på den ordinarei arbetsmarkanden.

Projektnyttan är att förprojekteringen ger goda förutsättningar för ett framgångsrikt genomförandeprojekt vilket kommer att gynna målgruppen individer som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden men som vill tillhöra densamma.

Syfte

Förprojekteringen skall undersöka förutsättningarna för ett samarbete kring arbetsträning mellan Arbetsmarknadsenheterna och den verksamhet som finns inom Stadsparken Norra berget i syfte att minska utanförskapet för de individer som står utanför den ordinarie arbestmarknaden.

Målsättning

Förprojekteringen skall resultera i en rapport som tydligt beskriver förutsättningarna för ett framtida samarbete. Rapporten skall även lägga fram förslag på hur arbetet skulle kunna byggas upp och organiseras.

Förprojekteringen skall anses lyckad om rapporten innehåller tillräckligt mycket information för att ett beslut skall kunna fattas om ett genomförandeprojekt kring arbetsträning på Norra berget.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förprojekteringen kommer att lägga fokus på att ge en bild av hur tillgängligheten för personer med funktionshinder skall säkerställas under genomförandeprojektet. Det innebär att förprojekteringen kommer att hämta kunskap och fakta om de faktiska förhållanden som råder vid Norra berget och de eventuella problem det medför för tillgänglighetskravet. Detta skall vägas samman med de tillgänglighetskrav som målgruppen har. Utifrån denna sammanvägning och analys skall behov av förändring och utveckling tas fram och tydligt presenteras i rapporten som delges beslutsfattarna. Det kan gälla, men inte begränsas av: förändringar av utformning av lokaler och arbetssätt, kunskap och förståelse för andras situation, möjliggöra för alla att delta i genomgångar och diskussioner och att informationen skall vara anpassade till målgruppen avseende innehåll och kommunikationsväg.

Transnationellt samarbete

Ej tillämpligt i förprojekteringen.

Medfinansiärer

  • Förvaltning för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

Samarbetspartners

  • Föreningen Norra Berget

Kommun

  • Sundsvall