Logotyp på utskrifter

Yrkessvenska i köksutbildning

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Östra Mellansverige
Utlysning
2016/00486
Projektägare
Uppsala kommun
Projektnummer
2017/00091
Planerat antal deltagare
48
Projektperiod
2017-11-01-2020-10-31
Total projektbudget
15 210 404 kr
Beviljat ESF-stöd
7 223 626 kr
Kontaktperson
Gunnar Ärnström
E-post
gunnar.arnstrom@uppsala.se

Sammanfattning

Projekt: Yrkessvenska i köksutbildning - Utveckling av grundläggande restaurangutbildning med yrkessvenska för långtidsarbetslösa utrikesfödda.

Partners: Uppsala kommun (projektägare), SIUS, Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala,, Personaltransfer GmbH, Berlin. (Nätverk av arbetsplatser inom kök och restaurang, Arbetsförmedlingen)

Finansiering: ESF, Östra Mellansverige 9,2 Milj kr. Total omsättning 12,3 Milj kr.

Löptid: Aug 2017- Jul 2020.

Bakgrund
Ett av målen för Arbetsmarknadsnämndens i Uppsala är att personer med långvarigt biståndsmottagande ska erbjudas utbildningsinsatser för att nå egen försörjning. Uppsala kommun har en stark arbetsmarknad och en låg arbetslöshet vilket skapar goda förutsättningar för individer som varit utan arbete att med rätt insatser i form av individuellt stöd, utbildning och praktik återigen etablera sig på arbetsmarknaden. Eftersom det är känt att utlandsfödda kvinnor är överrepresenterade bland försörjningsstödsmottagarna i Uppsala kommun och att språkhinder ofta utgör skäl för biståndet, har idén väckts att utveckla en ny utbildningsmodell.

Mot bakgrund av att flera utomnordiskt födda kvinnliga klienter - även män - i samtal med handläggare vid avdelningen för försörjningsstöd uttryckt ett intresse av att arbeta inom detta restaurangområdet, tänker vi bygga upp en restaurangutbildning där vi integrerar yrkessvenska med övriga ämnen och praktik.

Normalt i en restaurangutbildning med svenska deltagare förväntas elever kunna samarbeta, ta eget ansvar, använda lexikon o s v, vilket inte är självklart för deltagare från andra kulturer då deras skolor har ett annat arbetssätt. Förutom att invandrare med låg skolbakgrund har längre väg att gå för att lära sig svenska språket, har många invandrarkvinnor aldrig arbetat utanför hemmet tidigare och vet inte vad det förväntas att de ska klara av på en praktikplats/arbetsplats.

Med kännedom om ovanstående förutsättningar kommer projektet att anpassas till deltagarnas kunskaper och kulturella bakgrund. En undersökning som gjordes inom Uppsala kommuns enhet för Kost och restaurang 2013 om det interna behovet av vikarier, identifierade fyra kravprofiler: kock i förskolekök, kock i skol- och seniorkök, köksbiträde mottagningskök i förskola samt köksbiträde i skol- och seniorkök. Inom samtliga dessa kategorier kökspersonal har Uppsala som är en starkt växande kommun, ett stort behov av såväl vikarier som nyrekrytering. Särskilt biträdeskategoriernas något lägre kravprofil gör dessa arbeten lämpade för personer med språkhinder förutsatt att rätt utbildning ges. Detta innebär goda förutsättningar för framtida jobb för deltagarna i projektet.

Syfte och metod
Projektet Yrkessvenska i köksutbildning syftar till att fånga upp intresset från en prioriterad målgrupp som det hittills saknats fungerande arbetsmarknadsinsatser för. Projektidén bygger på erfarenheterna från det tidigare projektet Athena (ESF 2012-2014) och den samlade kompetensen inom Uppsala kommuns Arbetsmarknadsförvaltnings avdelningar för försörjningsstöd, vuxenutbildning och arbetsmarknad. För deltagare som inte nått målen i SFI erbjuds en yrkesutbildning med yrkessvenska som är anpassad för målgruppens förutsättningar.

Målgrupp
Detta projekt riktar sig till kvinnor och män i Uppsala kommun som står långt från arbetsmarknaden. För att anknyta till den aktuella utlysningen för denna ansökan, ser vi med fördel utomeuropeiskt födda kvinnor och/eller individer som är äldre än 55 år och långtidsarbetslösa (över 12 månader) som deltagare i projektet.

Intressenter
Arbetsmarknadsförvaltningens avdelningar för Försörjningsstöd och nyanlända, Vuxenutbildning och Arbetsmarknad.
Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala.
PersonalTransfer GmbH, Berlin, vad avser den transnationella delen.
Nätverk av offentliga och privata praktikplatser (ej formella projektsamarbetspartners)
Arbetsförmedlingen i Uppsala inom ramen för tecknad lokal samarbetsöverenskommelse (ej formell projektsamarbetspartner)

Genomförande
Projektet genomförs som ett projekt inom Uppsala kommuns Arbetsmarknadsförvaltning och pågår från 1 augusti 2017 t o m den 31 juli 2020. Planeringen påbörjas i och med beslut om projektstöd med målet att rigga projektet och förbereda analysfasen med följande huvudsakliga aktiviteter.

Analysfas 2017-08-01--2017-12-31
Mål: starta projektet och lägga grunden för genomförandefasen i följande aktiviteter

Genomförandefas 2018-01-01--2020-05-31
Mål: genomföra projektet utifrån av styrgruppen fastlagda riktlinjer.
Projektet genomförs i fyra överlappande etapper med totalt 64 deltagare

Avslutsfas 2020-06-01--2020-07-31
Mål: avsluta och dokumentera projektet

Förväntade resultat, utvärdering och erfarenhetsspridning
Projektet har ett antal mål på individ- organisations- och projekt nivå kopplade till utlysningens övergripande förväntade resultat att kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden med beaktande av de horisontella kriterierna. Utvärdering kommer att ske löpande via extern utvärderare och stor vikt kommer att läggas på spridningsaktiviteter av vunna erfarenheter.