Logotyp på utskrifter

Vux 2.0

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Stockholm
Utlysning
2017/00059
Projektägare
Arbetsmarknadsförvaltningen Stockholms stad
Projektnummer
2017/00176
Planerat antal deltagare
200
Projektperiod
2017-12-15-2021-04-15
Total projektbudget
18 686 459 kr
Beviljat ESF-stöd
14 002 989 kr
Kontaktperson
Sophia Nyzelius
E-post
sophia.nyzelius@stockholm.se

Sammanfattning

Projektet Vux 2.0 kommer att introducera digitala verktyg inom hela vuxenutbildningen i Stockholms stad.
VUX 2.0 innebär en kompetenshöjning för pedagogisk personal för att dessa ska få förbättrade möjligheter att använda de möjligheter som digital teknik ger att erbjuda en variation av pedagogiskt stöd för att möta varje elevs behov. Projektet väntas i förlängningen bidra till att studieresultaten ökar och att undervisningen blir mer tillgänglig för alla oavsett kön eller funktionsnedsättning. Resultat som väntas av projektets arbete är förbättrade möjligheter till en individualiserad undervisning, ökade möjligheter till överblick över klassen och förstärkta möjligheter till löpande feedback till eleverna och effektiviserad administration för lärarna.

Inom vuxenutbildningen gäller generellt att kurserna bedrivs med höga krav på individanpassning. Samtidigt är klasserna ofta stora, kurserna är relativt korta och eleverna har allt mer skiftande bakgrund, förutsättningar och språklig kompetens. Dessa omständigheter gör sammantaget att behovet av stöd för individualiserad undervisning är stort.

Aktiviteter för att öka kunskaperna om jämställdhetsaspekter och tillgänglighet kopplat till digitala verktyg är en del av projektet.

Projektet ägs av Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad