Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Vägen In

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Sydsverige
Utlysning
2015/00541
Projektägare
Osby kommun
Projektnummer
2015/00710
Planerat antal deltagare
60
Projektperiod
2016-03-01-2019-02-28
Total projektbudget
10 497 828 kr
Beviljat ESF-stöd
4 908 201 kr
Kontaktperson
Tony Persson
E-post
tony.persson@osby.se

Sammanfattning

Vi vill med detta projekt ge personer med sammansatt problematik - psykisk ohälsa större möjlighet att komma in på arbetsmarknaden eller till studier. Detta är en målgrupp som står väldigt långt från arbetsmarknaden och befinner sig i ett stort utanförskap med en komplex problemsituation för att få komma till innanförskapet och på så sätt bryta sin isolering.

Detta ger vid handen att vi vill öka den sociala inkluderingen för att tillvarata den potential som finns i målgruppen och genom detta öka-höja sysselsättningsgraden. Projektet kommer att ha bidragit till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden kommer i arbete eller studier eller kommer närmare arbetsmarknaden. Det gör även att vi stärker arbetsgivares möjligheter att erbjuda arbete eller praktik åt personer som står långt från arbetsmarknaden stärks.

Det som ligger som grund för vår projektidé är den förstudie vi genomförde under år 2014, förstudien hette "Från psykisk ohälsa till egenförsörjning". Den gav oss en tydlig bild av den komplexitet som finns och de svårigheter målgruppen har när det gäller att få komma in i ett innanförskap där arbetsmarknaden och en egen - ej bidragsgrundad - försörjning är en viktig del.
Vår utgångspunkt för projektet, som kom fram i förstudien, stämmer väldigt väl med det som står i det specifika målet 2.1 - att kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden - förväntas uppnå resultat i form av att:

- Höja sysselsättningen bland individer med sammansatt problematik, står långt från arbetsmarknaden.
- Höja den sociala inkluderingen.
- Bidraga till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden kommer till arbete eller studier eller kommer närmare den.
- Ge arbetsgivare stärkta möjligheter att erbjuda arbete eller praktik åt målgruppen.

Övergripande mål (Syfte):
- Ökad andel av målgruppen som går till arbete eller studier.
- Tydliga samarbetsavtal mellan parterna som arbetar med målgruppen.
- Framtagande av arbetsmetod som hjälper målgruppen närmare arbetsmarknaden.
- Minskat utanförskap och ökad livskvalité för målgruppen, höja den sociala inkluderingen.
- Minskade samhällskostnader. Främst genom minskat behov av ekonomiskt bistånd eller ersättningar från andra myndigheter samt minskat behov av vårdinsatser.
- Ökad kunskap om psykisk ohälsa i samhället.

Projektmål:
Projektets mål är att bidra till en minskning av utanförskapet för målgruppen personer med psykisk ohälsa - sammansatt problematik och ge dem en möjlighet att komma till arbete eller studier alternativt betydligt närmre arbetsmarknaden. Samt hitta metoder för att göra detta.
Projektets delmål:
- Målgruppen upplever en klart förbättrad livskvalité.
- Målgruppen upplever mindre isolering och utanförskap.
- Att öka social inkludering för att tillvarata potential.
- Stärka möjligheter för arbetsgivare att erbjuda arbete eller praktik åt personer som står långt från arbetsmarknaden.
- Att höja sysselsättningsgraden.
- Att projekten bidragit till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden kommer i arbete eller kommer närmare arbetsmarknaden.
- Kunskapsnivån kring psykisk ohälsa i samhället har ökat.