Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

PEPP

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Sydsverige
Utlysning
2016/00739
Projektägare
Kävlinge kommun
Projektnummer
2017/00120
Planerat antal deltagare
4117
Projektperiod
2017-11-01-2019-10-31
Total projektbudget
18 312 517 kr
Beviljat ESF-stöd
13 718 164 kr
Kontaktperson
Monika Dora
E-post
monika.dora@kavlinge.se

Sammanfattning

Sammanfattning
De arbetsförhållanden under vilka vi verkar blir allt viktigare när behovet av kompetenta medarbetare ökar. För att vara en attraktiv arbetsgivare är det idag av högsta vikt att arbeta för bättre förutsättningar för både män och kvinnor att kunna förena yrkesliv med privatliv, men också bidra till att skapa en jämn fördelning av det obetalda hem-och omsorgsarbetet. Dagens arbetsliv innebär nya utmaningar. Att enbart fokusera på att få bort riskfaktorer i arbetsmiljön är idag otillräckligt. För att forma en god arbetsmiljö som ger en hållbar arbetsplats behöver man även fokusera på andra nyckelfaktorer såsom motivation, samarbete, kreativitet och delaktighet. Detta ställer i sin tur andra krav på våra ledare och medarbetare.

Den psykiska och fysiska ohälsan har ökat markant i Sverige de senaste åren. Ökad stress, högre tempo och höjda krav främst i arbetslivet men även i privatlivet är några orsaker till en ökande ohälsa. De grupper som enligt statistiken drabbas hårdast är kvinnor och äldre. Siffrorna i de tre kommunerna visar tydligt att det finns en skillnad mellan sjukskrivningstalen för kvinnor respektive män, detta motsvarar i stort sett samma siffror som för övriga landet. Kommunernas sjukstatistik har i likhet med övriga landet ökat de senaste åren och psykisk ohälsa utgör en stor andel i denna ökning.

Burlövs kommun, Lomma kommun och Kävlinges kommun har med detta som bakgrund gått ihop för att bedriva projektet PEPP, Personligt engagemang på plats för ett hållbart arbetsliv.

Det övergripande syftet med PEPP är att ge ökade förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där medarbetare och ledare är välmående och utvecklas. Genom att ge dessa förutsättningar förväntas effekterna kunna bidra till att bryta trenden för såväl kort- och långtidssjukfrånvaro som fysisk och psykisk ohälsa. Med en kombination av att höja kompetensen hos individen och se över organisatoriska förutsättningar samt ha ett starkt erfarenhetsutbyte mellan projektets parter förväntas effekterna på sikt bli mycket tydliga.