Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

NANA

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Sydsverige
Utlysning
2016/00322
Projektägare
Kristianstad kommun
Projektnummer
2016/00468
Planerat antal deltagare
100
Projektperiod
2017-02-01-2020-01-31
Total projektbudget
10 495 869 kr
Beviljat ESF-stöd
7 000 269 kr
Kontaktperson
Kaisa Welander
E-post
kaisa.welander@kristianstad.se

Sammanfattning

NANA, Nyanlända akademiker närmare arbetsmarknaden, är ett samverkansprojekt med kommunerna i Skåne Nordost, i bred samverkan med bl. a. Arbetsförmedlingen, Högskolan Kristianstad, rekryteringsföretag och arbetsgivare i regionen. Tillsammans vill vi satsa på en arbetsmarknadsinsats för att underlätta och öka möjligheterna för nyanlända med akademisk bakgrund att snabbare komma in och etablera sig på arbetsmarknaden. Projektet ska arbeta med att minska hindren på individuell nivå. Projektet ska också arbeta med strukturerna på regional nivå genom exempelvis ökad samverkan mellan kommunerna, arbetsförmedlingen, företag och företagsföreningar. I projektet kommer vi att möta upp nyanlända akademikers behov av språkkunskaper, kunskaper om arbetsmarknad och skolväsende, arbetsmarknadsinsatser och mentorskap. Projektet kommer att lägga särskild vikt vid jämställdhetsinsatser för att få utrikes födda kvinnor närmare arbetsmarknaden. Projektet ska arbeta med insatser för att utveckla arbetsgivares och organisationers förmåga att möta målgruppens behov genom exempelvis referensgrupp och mentorsutbildning. Vi kommer också att lägga stor vikt vid att initiera och förbättra samverkan med och attityder hos olika samhällsaktörer samt arbetsgivare.

Projektets mål är:
- Kompetensen hos utländska akademiker tillvaratas och dessa får ett arbete motsvaraende deras kompetens- och utbildningsbakgrund. Målgruppen bidrar till ett modernt interkulturellt samhälle, höjd sysselsättningsgrad och en mer jämställd och inkluderande arbetsmarknad i regionen.
- Arbetsgivare ska se nyanländas kompetens som en tillgång.