Logotyp på utskrifter

Mer Omsorg med DIGital teknik

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Västsverige
Utlysning
2018/00185
Projektägare
Göteborgsregionens kommunalförbund
Projektnummer
2018/00447
Planerat antal deltagare
1600
Projektperiod
2019-04-01-2021-03-31
Total projektbudget
26 141 315 kr
Beviljat ESF-stöd
17 470 600 kr
Kontaktperson
Jennifer Hankins
E-post
Jennifer.Hankins@goteborgsregionen.se

Sammanfattning

Modig – Mer Omsorg med DIGital teknik är ett samverkansprojekt mellan 8 kommuner i GR-området som gemensamt önskar stärka den digitala kompetensen hos baspersonal samt ledningsfunktioner inom äldreomsorg samt funktionshinderverksamhet, specifikt inom hemtjänst samt boendestöd. En betydande del av projektet handlar om att rusta baspersonal på plats på arbetsplatserna genom att baspersonalens egna kollegor coachar och stödjer medarbetarna i mobila arbetssätt, digitala hjälpmedel samt förändrade attityder och förhållningssätt till digitalisering. Dessa personer blir s.k. digitaliseringsombud. Genom detta tillvägagångssätt möjliggörs kompetensutveckling direkt i verksamheten som stöttar medarbetarna i det praktiska genomförandet av arbetet. Den andra målsättningen handlar om att ta fram en metod för att främja ett långsiktigt arbetsplatslärande. För att underlätta integreringen av projektets aktiviteter i befintliga strukturer och bedriva ett strategiskt implementeringsarbete är tanken att ta fram en metod för hur kommunerna varaktigt kan stödja medarbetare inom vård och omsorg att lära sig om de digitala verktyg som finns och de verktyg som kommer i framtiden. Genom att säkerställa att förvärvade kunskaper förvaltas och utvecklas behöver utbildningsinsatserna ske på ett strukturerat sätt så att kompetensen finns kvar när ytterligare ny digital teknik utvecklas och lanseras.