Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetens för alla KOFA

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Övre Norrland
Utlysning
2015/00037
Projektägare
Piteå kommun Samhällsbyggnad
Projektnummer
2015/00399
Planerat antal deltagare
250
Projektperiod
2015-10-01-2018-08-31
Total projektbudget
22 930 091 kr
Beviljat ESF-stöd
10 686 438 kr
Kontaktperson
Ylva Lindström
E-post
ylva.lindstrom@pitea.se

Sammanfattning

Piteå kommun kommer att vara projektägare och projektet kommer att genomföras i samarbete med Älvsbyn, Arvidsjaur och Skellefteå.
Arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning och nyanlända invandrare är hög. Samtidigt som det är brist på arbetskraft med nödvändig kompetens i vissa branscher. Projektets utgångspunkt är att öka andelen sysselsatta bland nyanlända invandrare samt personer med funktionsnedsättning med strävan att den ska vara på samma nivå som för hela arbetskraften.
Övre Norrland har en starkt segregerad arbetsmarknad, där kvinnor och män återfinns inom olika branscher och sektorer samt att könssegregeringen på arbetsmarknaden existerar både horisontellt och vertikalt. En viktig del för att bidra till en inkluderande arbetsmarknad är att hitta metoder för att göra arbetsplatser mer attraktiva för både kvinnor och män. Arbetsplatserna ska också tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
En fortsatt hög arbetslöshet leder till befolkningsminskning vilket leder till större försörjningsbörda för de som är kvar i och med den åldrande befolkningen. För individerna ur målgrupperna leder arbetslösheten till utanförskap och ökad ohälsa. Det i sin tur får samhällsekonomiska konsekvenser.
I problemanalysen har vi kunnat identifiera fyra orsaker till huvudproblemet som försvårar inträdet på arbetsmarknaden för dessa grupper. Det är:
1) Arbetsmarknaden är inte anpassad efter målgrupperna
2) Bristande kompetens hos målgrupperna
3) Komplicerade regelverk och brister i samverkan
4) Ojämställd arbetsmarknad
Projektet genomförs genom att stötta individer för att närma sig arbetsmarknaden. Detta kommer i huvudsak att ske hos olika arbetsgivare, offentliga liksom privata. Matchning av individer mot lämpliga arbetsplatser är något som projektet kommer att arbeta med. Detta följs upp genom intensivt stöd på arbetsplatser. Nyanlända invandrare kommer dessutom att få språkträning på arbetsplatsen. Det kommer också att genomföras transnationella aktiviteter både för deltagare och projektmedarbetare.
Vi kommer i projektet att lägga tyngdpunkten på samverkan, strategisk påverkan och attitydpåverkan främst mot arbetsgivare. Detta kommer att ske i samverkan med aktörer bestående av kommunernas socialtjänster och arbetsmarknadsenheter, arbetsförmedlingarna i Piteå/Älvsbyn och Arvidsjaur, Norrbottens läns landsting genom vuxenpsykiatrin i Piteå, Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö och Activus i Piteå.
Andra viktiga samverkanspartners i projektet är Piteå Entreprenörerna och HSO i Piteå.
Bild i högerkolumnBild på ansikten

Vilka möjligheter skapar projektet för deltagarna?


Möjligheter till självförsörjning genom:

- Matchning som utgår från individens behov och förutsättningar.
- Språkträning på arbetsplatsen.
- Socialt ansvarstagande företag.

Slutrapport:

Kompetens för alla