Logotyp på utskrifter

En hälsosam arbetsplats

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Västsverige
Utlysning
2016/00331
Projektägare
Göteborgs Stad, SDF Östra Göteborg
Projektnummer
2016/00550
Planerat antal deltagare
3505
Projektperiod
2017-04-01-2020-03-31
Total projektbudget
13 965 002 kr
Beviljat ESF-stöd
11 844 804 kr
Kontaktperson
Inger Jayakoddy
E-post
inger.jayakoddy@ostra.goteborg.se

Sammanfattning

Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg tillsammans med Intraservice (ägare för stadens rehabiliteringsprocess) har för avsikt att, på olika nivåer, utveckla kunskapen, metoder och stöd på individ- grupp- och organisationsnivå samt ur såväl hälsofrämjande, förebyggande som rehabiliterande perspektiv. Detta för att nå så stor framgång som möjligt. Projektets aktiviteter har fokus på att utveckla ett strategiskt hälsofrämjande arbete på organisationsnivå samt utveckla kommunens förebyggande och rehabiliterande arbete. I projektet kommer chefer i det hälsofrämjande och förebyggande perspektivet vara en primär målgrupp för aktiviteter, både för att utveckla stödet riktat till chefer men också för att stärka dem i sin roll som ledare med ansvar för arbetsmiljön riktat till sina medarbetare. I det rehabiliterande perspektivet kommer chefer, HR-funktioner och långtidssjukskrivna medarbetare vara primära målgrupper för aktiviteter.