Logotyp på utskrifter

DIGI-INKLUSION

Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
ESF-nationellt
Utlysning
2019/00336
Projektägare
Sveriges Fontänhus Riksförbund
Projektnummer
2019/00348
Planerat antal deltagare
90
Projektperiod
2019-10-01-2022-06-30
Total projektbudget
5 913 890 kr
Beviljat ESF-stöd
2 762 898 kr
Kontaktperson
Sara Call
E-post
projektflerfontanhus@gmail.com

Sammanfattning

Bakgrund:

Behovet av digital kunskap för att kunna vara en fullständig del av samhället ökar generellt. För personer med olika funktionsvariationer och psykisk ohälsa är risken stor att hamna utanför i denna utveckling och komma ännu längre från arbetsmarknaden än vad som redan sker.

Sveriges Fontänhus Riksförbund (SFR) har uppmärksammat att det i samtliga Fontänhus saknas en digital kommunikationsplattform som skulle vara till nytta för dels enskilda medlemmar dels på organisationsnivå för att öka kunskapen om informations- och kommunikationsteknologi, kunna öka kommunikation och utbyte av erfarenheter mellan olika fontänhus. Vidare kan medlemmar på ett naturligt sätt introducerade i att hantera digital teknik och vara med att ta ansvar för att utveckla hur den skall användas i respektive fontänhus.


Projektet har tre syften:

Stärka anställningsbarheten för fontänhusens medlemmar genom att bli introducerade till och lära sig hantera en digital plattform.

Vidare är syftet på en organisatorisk nivå att genom den digitala plattformen sprida viktig och nödvändig information relaterat till medlemmars möjligheter att närma sig arbete eller studier via fontänhusens olika kunskapsområden.

Skapa en applicerbar modell för att andra liknande verksamheter enkelt kan genomföra en liknande digitaliseringsprocess.


Hur gör vi detta?

Genom att ge förutsättningar för alla fontänhus i Sverige att de får en kvalitativ utbildning i den digitala plattformen Cisco Webex. Utbildningen kommer att ges av TechSoup i form av en "Train the Trainer"utbildning i syfte att göra fontänhusens medlemmar och handledare till utbildare av sina kollegor.

Vidare samarbetar deltagarna och fontänhusen i gemensamma projekt i syfte att bli bekväma med den digitala plattformen och utvecklas vidare på ett positivt sätt.

Forskare är tätt knutna till projektet i syfte att objektivt och vetenskapligt studera vilka faktorer som påverkar resultatet och utifrån detta skapa en utvärdering och modell som möjliggör för andra liknande verksamheter att digitalisera sina verksamheter.


Förväntade resultat:

Att medlemmar får mer kunskap och förmågor som bidrar till att öka anställningsbarheten ute på arbetsmarknaden eller leder till vidare studier.

Att fontänhusen får en standardiserad mall/modell att förhålla sig till gällande den digitala plattformen vilket underlättar kommunikation, kunskapsutbyte och utvecklande av fontänhus-modellen till nytta för dess medlemmar.

Att resultaten från projektet kan spridas på ett tillgängligt sätt till andra fontänhus eller liknande brukarorganisationer.