Logotyp på utskrifter

Coop for EU

Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
ESF-nationellt
Utlysning
2018/00035
Projektägare
Coompanion Norrbotten Ekonomisk förening
Projektnummer
2018/00248
Planerat antal deltagare
30
Projektperiod
2018-10-01-2021-09-30
Total projektbudget
1 921 788 kr
Beviljat ESF-stöd
1 921 788 kr
Kontaktperson
Roine Karlsson
E-post
roine.karlsson@coompanion.se

Sammanfattning

Coop for EU, socialt entreprenörskap för inkludering skapar nya hållbara transnationella nätverk och bidrar till att att lösa samhällsutmaningar genom samarbete och fokus på sociala innovationer. Inom ramen för arbete med social ekonomi och kooperation finns en stark europeisk tradition. Coompanion Norrbotten ser möjligheten att med detta projekt få möjlighet att utbyta erfarenheter och etablera partnerskap som kan ta sig an framtidens utmaningar och möjligheter, men också skapa framtidens sociala innovationer.

Alla tre partners inom det transnationella samarbetet har identifierat problemet med att ungdomar, långtidsarbetslösa och andra grupper står långt från arbetsmarknaden idag. Hur empowerment kan användas i ännu högre utsträckning för att skapa nya metoder för att öka inkluderingen i samhället är något som projektet ska undersöka närmare.

Vårt projekt kommer att utveckla nya metoder för sociala entreprenörer inom områden som cirkulär ekonomi, mobila servicelösningar, och kompetensutveckling i sociala företagare för att möjliggöra samarbete och skapande av digital kunskap i sociala företag. Digitalisering är ett viktigt verktyg för att skapa en modern och mer rättvis ekonomi.

Projektet ska också initiera ett utbyte för unga i syfte att möjliggöra för unga samhällsentreprenörer eller framtida samhällsentreprenörer att få internationell erfarenhet och utveckla deras sociala innovation.

Resultatet av detta projekt kommer tt vara öppet och delbart för sociala entreprenörer i vår region och deltagare i detta projekt.