Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Projektet Aktör för välfärd

Svenska kyrkan har en lång historia, tätt förbunden med samhällsutvecklingen i vårt land. Stabilitet har ofta varit en styrka, men nu krävs också flexibilitet och förändringsvilja. I projektet Aktör för välfärd satsar Västerås stift för att hitta nya vägar att hjälpa människor som har det svårt.

 

Välfärdsstaten är satt under tryck. Behoven av omsorg ökar med allt fler äldre, den medicinska utvecklingen gör att sjukvården kan hjälpa fler – men ofta med högre kostnader som följd – arbetslösheten är hög och stora grupper människor lever i utanförskap. Valfrihet och individuella lösningar efterfrågas. Samtidigt är ekonomin begränsad.

 

Diakonin, som möter människor i utsatta livssituationer, är en central uppgift för kyrkan. Här finns nu ett ökande behov att fylla. Samtidigt har kyrkan krympande resurser i takt med minskande medlemsantal.

En ny roll för kyrkan

I Västerås stift har man sett att kyrkan kan ta en ny roll. Under senare år har många sociala projekt utvecklats i församlingarna. Men även om eldsjälar skapat många goda exempel är kyrkan samtidigt en organisation där tradition och beständighet är framträdande. Den vana vid förändringar som finns i många privata företag saknas.

 

– Här behövdes ett samlat grepp, berättar Anders Hagman, projektledare. Vi har satsat brett för att kompetensutveckla de anställda ute i församlingarna och skapat en pedagogisk modell som bygger på hela arbetslagets delaktighet. Vi vill ge förståelse för kyrkans möjligheter i den nya situationen och frigöra kreativiteten. Tusen medarbetare har snart deltagit i utbildningarna och vi har 30 projektledare och 25 så kallade intraprenörer som ska driva förnyelsearbete på lokalplanet.

 

De många utbildningarna har olika fokus: Hur man leder ett projekt, att omsätta en idé till verksamhet, att handleda långtidsarbetslösa, ledarskap i ideella organisationer, jämställdhetsintegrering och tillgänglighet. Målet har varit att säkra jobben för de anställda i stiftet genom att ge kompetens till att bredda basen för församlingarnas verksamhet inom främst den sociala ekonomin.

Europeiskt lärande

Transnationella inslag är en viktig del i de projekt som Europeiska socialfonden finansierar. I projektet Aktör för välfärd har detta varit helt naturligt. Kyrkor och samfund har alltid spelat en social roll i Europa, men de skilda vägar som olika länder valt när välfärdssystemen byggts upp har också gett olika utrymme eller roller för kyrkligt socialt arbete.

 

– Det är en liknande problematik i andra länder, trots att förutsättningarna skiftar, fortsätter Anders Hagman. Vi har haft ett utbyte med Tyskland, Österrike och Storbritannien. Det har varit givande, så i kommande projekt vill vi lyfta in andras erfarenheter i ett tidigare skede.

 

– Jag har slagits av att våra anställda har så god blick för den sociala situationen lokalt. Den kännedomen gör att församlingarna kan satsa på rätt saker. I kontakterna utåt märker vi ett stort intresse för kyrkan som samhällsaktör, både bland offentliga aktörer och inom civilsamhällets organisationer. Jag är hoppfull. Det här projektet handlar om uppgifter som alltid varit centrala för kyrkan. Vi tar bara tag i dem på nya sätt – och projektet ger kraft att utveckla sådant vi annars inte skulle orka, avslutar Anders Hagman.

 

Projektet är ännu inte avslutat. De projektledare och så kallade intraprenörer som nu utbildas ska driva förändringen vidare. Redan finns dock några spirande exempel på nya verksamheter i församlingarna. Några inom den sociala ekonomin, några butiker och så pilgrimsledsprojektet som beskrivs här intill.

Pilgrimsleder in till arbetsmarknaden

Ett av de lokala projekt som spirar i Västerås stift knyter samman rehabilitering och det ökande intresset för pilgrimsvandringar.

 

– Jag kände på en gång att något hände i mig när jag började gå, säger Lars Brandt i Hedemora. Han var sjukskriven efter en stroke och hade följt med sin svåger som är kyrkoherde för att leta gamla kyrkstigar.

 

Det finns många gamla pilgrimsleder i Sverige, men somliga har fallit i glömska eller är igenvuxna. Nu hjälpte Lars till med att finna och röja stigarna. Han upptäckte hur läkande det var att vandra i naturen och så föddes idén till ett projekt. Människor i behov av rehabilitering efter exempelvis sjukdom eller utbrändhet ska kunna bidra till att hålla pilgrimsleder i skick och samtidigt återvinna hälsan. På detta sätt blir gamla leder en ny väg tillbaka till ett arbete.