Logotyp på utskrifter

SIA – Erbjuder steg in i arbetslivet

Socialfondsprojektet SIA

 

Det skånska socialfondsprojektet SIA drivs av den ideella föreningen Furuboda och riktar sig till ungdomar med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Målsättningen är att fler ungdomar, som idag är arbetssökande och som vill vidare ut i arbetslivet, skall komma in på den reguljära arbetsmarknaden och undvika att bli fast i ett utanförskap. Hittills har 41 % av deltagarna gått vidare till sysselsättning genom arbete eller studier.


I Skåne fanns det i januari 2015 drygt 1 600 ungdomar med aktivitetsersättning, 753 kvinnor och 858 män i åldern 19-24 år. Den statliga utredningen Brist på brådska (SOU 2008:12) som gjorde en översyn av aktivitetsersättningen visade att endast 3 procent av dem som beviljats aktivitetsersättning lämnade ersättningen för arbete på den ordinarie arbetsmarknaden.

 

SIA menar att med aktiva insatser till målgruppen i form av information, opinion och stöd på arbetsplatser kan fler funktionsnedsatta komma i arbete. Målet är att nå och hjälpa 160 ungdomar. Projektet drivs i Furubodas regi och har en bred förankring med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne som partners.

 

Deltagare kommer via två ersättningsformer
Deltagarna kommer till projektet via aktivitetsersättning och aktivitetsstöd. Projektet har särskilt fokus på dem som idag har aktivitetsersättning eller som tills nyligen har haft aktivitetsersättning i och med ett beslut om förlängd skolgång. Målgruppen utgörs av arbetssökande personer som är 15-24 år, som har någon form av funktionsnedsättning och som vill komma ut i arbetslivet. 

 

- Det är personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och har liten eller ingen tidigare erfarenhet av arbete. Många deltagare kan behöva mycket stöd och anpassning av struktur, vardag och förberedelser även innan en praktik, ett arbete eller studier. Det kan handla om stöd i att våga åka buss, få struktur i morgonrutiner, privatekonomi eller att börja träna på ett gym, säger Samuel Löfgren, projektledare för SIA.

 

SIA-modellen
Projektet har sin teoretiska bas i Supported Employment som i grunden är en metod för arbetslivsinriktad rehabilitering. Målet är att stötta människor som står långt ifrån arbetsmarknaden att finna, få och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Framförallt används metoden för personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa. Som en röd tråd genom Supported Employment löper begreppen empowerment, social integration, värdighet och respekt för individen.

 

SIA-modellen, som utvecklats av Furuboda, är värderingsstyrd och baseras på fyra grundfundament: ”Egna val”, deltagaren är själv med och fattar beslut om sin egen situation och deltar aktivt i planering och val av praktik och arbete. De fria valen och upplevelsen av att själv få påverka har ofta en avgörande betydelse både för individen och processens genomförande. ”Förtroendeskapande relationer och likvärdiga möten”, de personliga relationerna är mycket viktiga, handledaren och deltagaren är som ett team som jobbar mot ett gemensamt mål. ”Att lära tillsammans”, handledaren är lyhörd och öppen för olika individanpassade lösningar. Deltagaren har också möten med andra i samma situation, för att utbyta erfarenheter och lärdomar. ”Tro på kapacitet och potential”, inom projektet har man tron att alla som deltar kan nå sina mål, hur svåra grundförutsättningar de än har. Det är en filosofi som ligger till grund för hela projektet.

 

Tid är en viktig faktor
En stor del av projektdeltagandet utgörs av praktik eller arbetsträning.
- Genom att handledaren hela tiden finns närvarande och stöttande kan missförstånd, feltolkningar och sådant som annars kan stjälpa praktiken, snabbt fångas upp och redas ut. Handledaren finns med deltagaren under 6 månader i snitt, ibland upp till ett år om det behövs. Tid är en viktig faktor för den här gruppen, säger Samuel.

 

Det har också visat sig att många deltagare har ett stort behov av att berätta ”sin historia” i början av deltagandet, man kan ha upplevt svårigheter under många år och har ett behov av att förklara varför man befinner sig där man befinner sig. Att projektet tar sig tid att lyssna kan hjälpa deltagaren att bearbeta sina tidigare problem och gå vidare till en ny fas i livet. 

 

Över 40 procent har gått vidare till sysselsättning
Hittills har projektet lyckats bra med en målgrupp som annars i väldigt låg utsträckning har kunnat gå från aktivitetsersättning till arbete eller studier. Genom projektet har hittills 41 procent av deltagarna gått vidare till sysselsättning i form av arbete eller studier. 50 procent för kvinnor och 34 för män. 26 procent har gått till arbete och 15 procent till studier.

 

En annan förklaring till projektets framgång som Samuel nämner är den fria och flexibla roll de kan ha som en fristående idéburen organisation när de driver ett socialfondsprojekt, till skillnad från många myndigheter.
- Många myndigheter har en kontrollerande funktion och styrs av förutbestämda regelverk som deltagarna kan ha svårt att passa in i. Deltagarna upplever det som en fördel att ha direktkontakt med oss, en samhällsfunktion som de inte ser som kontrollerande utan bara stöttande, säger han.

Bild i högerkolumnGenom att handledaren hela tiden finns närvarande och stöttande kan missförstånd, feltolkningar och sådant som annars kan stjälpa praktiken, snabbt fångas upp och redas ut. Handledaren finns med deltagaren under 6 månader i snitt.

Läs mer om projektet

Läs mer om projektet i projektbanken