Logotyp på utskrifter

Nytänkande sjukvårdsprojekt

Socialfondsprojektet Vårdnära Service

 

Projektet Vårdnära Service startade hösten 2015 med uppdraget att förändra arbetsmetoden inom vården i Norrbottens Läns Landsting. Projektet medfinansieras av Europeiska Socialfonden med målsättningen att utveckla en ny arbetsmodell som bättre svarar mot personalens behov och sjukvårdens förutsättningar. 

 

- I vårdyrket ingår idag flertalet arbetsuppgifter som inte är direkt kopplade till vårduppdraget, det kan exempelvis vara att städa, servera måltider eller att täcka upp för andra praktiska behov. Det leder till tidsbrist för sjuksköterskor och undersköterskor – den vill vi bygga bort genom att utbilda ny personal som arbetar uteslutande med dessa uppgifter. På så sätt frigör vi tid till vårdpersonalen, minskar arbetsbelastningen och ökar vårdsäkerheten”, säger Lisette Sällström, som leder projektet.

 

Kärnan i projektet är att rätt person ska vara på rätt plats – vård ska utföra vård och service ska utföra service. Projektidén har mottagits med entusiasm och inom regionen är förväntningarna höga. Förhoppningen är att nyanställningar av vårdnära servicepersonal i kombination med utvecklade arbetsuppgifter för den befintliga vårdpersonalen ska svara mot behovet av fler tillgängliga vårdplatser i Norrbotten samt en bättre arbetsmiljö.

 

- Projektet innebär en förändring både på organisations- och medarbetarnivå, där vi alla som berörs formar ett nytt sätt att se på våra roller i verksamheten. Projektet är också ett verktyg för oss att bli en mer jämställd arbetsgivare samt att på sikt skapa arbetsmöjligheter inom vården för personer med varierande förutsättningar, fortsätter Sällström.

 

Idag ligger Projektet Vårdnära Service i framkant av tillämpningen av arbetsmetoden och intresset från andra aktörer i landet är stort, i våras anordnades en konferens där arbetet presenterades för landets övriga landsting och den 16 november presenterades projektet för folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S). Lars-Erik Sjöblom, regionchef på Svenska ESF-rådet, betonar betydelsen av projekt som finansieras av Europeiska Socialfonden:

 

- Vårdnära Service är ett av många exempel på att projekt vi medfinansierar utgör en viktig del i utvecklingen av arbetsmarknaden. Genom att möjliggöra genomförandet av nya idéer utanför den ordinarie verksamheten skapar vi en grogrund för den regionala tillväxten. I förlängningen kan goda projekt tas tillvara, etableras och skapa gynnsamma effekter i form av fler och bättre arbetstillfällen, säger Lars-Erik Sjöblom.

 

Bild i högerkolumnAktivitet i projektet

Vårdnära service

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Övre Norrland
Projektägare
Norrbottens Läns landsting