Logotyp på utskrifter

Hållbart arbetsliv och breddad rekrytering

Utlysning
2018/00189
Programområde
1 Kompetensförsörjning
Region
Västsverige
Startdatum
2018-04-09
Slutdatum
2018-09-03
Utlyst belopp
30 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 1, Kompetensförsörjning, mål 1.1 Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos personer står långt från arbetsmarknaden, enligt arbetsmarknadens och enskilda arbetsplatsers behov. 
 
Svenska ESF-rådet utlyser 30 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 53 procent.
 
I den här utlysningen efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som ska syfta till att förebygga och motverka psykisk ohälsa och aktivt arbeta med att främja lika möjligheter och motverka diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder på arbetsmarknaden.

 

Målgrupp: Medarbetare, ledning och sysselsatta inom offentlig, privat och ideell sektor. Målgruppen som är aktuell när det handlar om att förebygga och motverka psykisk ohälsa är framför allt anställda kvinnor och män inom verksamheter som är utsatta för hög stress, samt anställda inom traditionellt kvinnodominerade yrken. Vidare utgör främst nyckelpersoner, chefer, HR-personal, handledare och mentorer målgruppen när det handlar om att främja lika möjligheter och motverka diskriminering i arbetslivet. 
 
Utlysningen pågår mellan 9 april 2018 och 3 september 2018. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen. Projektet kan starta tidigast 1 februari 2019 och senast 1 april 2019. Maximal projekttid är två år.