Logotyp på utskrifter

Malmö 10 december 2019

Svenska ESF-rådet i Sydsverige bjuder in till en resultatspridningskonferens med fokus på arbetsliv och ohälsa. Tisdagen den 10 december presenteras framgångsrika resultat, metoder och erfarenheter från projekt som har beviljats medel från Europeiska socialfonden samt aktuell forskning inom området.

Konferensen belyser hur utveckling av strukturer och organisationer kan möjliggöra för fler individers deltagande på arbetsmarknaden. Dessutom synliggörs betydelsen av jämställdhet och tillgänglighet för en inkluderande arbetsmarknad.

Konferensen vänder sig till aktörer som arbetar med ohälsa och arbetsliv eller på andra sätt kan ha användning av resultatet och erfarenheterna från socialfondsprojekten.

Tid och plats

Tisdag den 10 december 2019

Sankt Gertrud Konferens

Östergatan 7, Malmö

Program

09.30 Registrering och fika
Kaffe, fralla och frukt serveras i foajén.
10.00 Åza Rydén, regionchef Svenska ESF-rådet
Åza inleder konferensen och presenterar syftet med dagen.
10.15 Ann Walerstrand, samverkansansvarig Försäkringskassan
Vilken syn har samhället på ohälsa och vilken roll har organisationer i problematiken? Detta är frågor som Ann vill belysa för att få ett bredare perspektiv på begreppet ohälsa.
10.45 Projekt "4-Ess"
I detta socialfondsprojekt som drivs av Försäkringskassan är målet att få en minskad sjukfrånvaro och ohälsa hos anställda individer i tre kommuner i Småland. För att utveckla relevanta aktörers samarbete kring hållbar arbetsstruktur och rehabilitering avser projektet att ta fram en arbetsprocess för en systematisk och smidig samverkan vid tidiga tecken på ohälsa hos anställda. Då majoriteten av de som drabbas av arbetsrelaterad ohälsa är kvinnor har projektet dessutom fokus på könsperspektivet.

11.15

Paus
Frukt och godis serveras i foajén.
11.30 Projekt ”Arbetsinriktad rehabilitering”
Lunds stift ska i detta projekt bland annat utveckla hållbara samverkansformer både inom Svenska Kyrkan samt med offentlig sektor, civilsamhället och näringslivet. Målet är att främja ett långsiktigt hållbart arbete med arbetsinriktad rehabilitering för målgruppen som utgörs av människor med olika former av funktionsnedsättning. Projektet integrerar dessutom miljöperspektiv, jämställdhet, antidiskriminering och tillgänglighet i verksamheten.
12.00 Danilo Garcia, forskningschef Region Blekinge
Som doktor och docent i psykologi har Danilo forskat om hälsa och välbefinnande och har bland annat arbetat med en modell för personlig utveckling av hälsorelaterade förmågor såsom självacceptans, målmedvetenhet, samarbetsvilja och meningsfullhet. Dessa hälsorelaterade förmågor visar sig även vara viktiga för att individer ska finna, få och behålla ett arbete.
12.45 Lunch
Maten serveras i Sankt Gertruds festsalar (ingång E)
13.30 Projekt "Heja Hälsan"
Det övergripande syftet med projektet Heja Hälsan är att utveckla och genomföra kompetensutvecklingsinsatser som förebygger och motverkar ohälsa och därigenom bidrar till ett hållbart arbetsliv och att fler anställda i Olofströms kommun kan stanna kvar längre i arbetslivet. Projektet fokuserar på befrämjande av hälsa, förebyggande arbete, arbetsplatsutveckling och insatser som också förbättrar den psykosociala arbetsmiljön.
14.00 Projekt "Hela vägen"
Projektets målgrupp är unga och unga vuxna i åldern 16–29 år med olika typer av neuropsykiatriska funktionsvariationer. Förutom att jobba med individerna avser projektet att förändra strukturer genom att påverka arbetsgivares attityder samt belysa hur målgruppen bedöms ur normativa och stereotypa föreställningar som grundar sig i föreställningar om funktionsvariationer, kön, könsidentitet och ålder. 
14.30 Paus
14.45 Joakim Tranquist, Tranquist Utvärdering
Genom utvärderingar av ett flertal socialfondsprojekt som arbetat med ohälsa och hållbara arbetsplatser kan Joakim presentera såväl framgångsfaktorer som utmaningar när det gäller måluppfyllelse på strukturell och organisatorisk nivå.
15.15 Fika
Dagen avslutas med fika som kan förtäras i lokalerna eller medtas hem.

 

Anmälan

Namn*
Organisation*
Ev. socialfondsprojekt
E-post*
Särskilda krav på kost och tillgänglighet
Övrigt
 
 
Bild i högerkolumn