Logotyp på utskrifter

Kommande utlysningar

Utlysning PO2.2: Förstärkt ungdomssatsning

Utlysningen riktar sig till organisationer, myndigheter, företag och andra arbetsgivare inom privat, offentlig och ideell sektor. Målgruppen för projekten ska vara kvinnor och män (15-24) som är arbetslösa och/eller står långt från arbetsmarknaden. Målgruppen kan innefatta:
- unga som varken arbetar eller studerar.
- unga som saknar fullständig gymnasieutbildning.
- unga med funktionsnedsättning och/eller nedsatt arbetsförmåga.
- unga som är utrikes födda.


Insatserna i projekten kan även omfatta yrkesverksamma personer inom den privata, offentliga och idéburna sektorn som i sina respektive verksamheter kan bida till att stärka övergången till arbete och utbildning för målgrupperna ovan.


Exempel på prioriterade insatser är:
- vägledning och handledning, insatser för att pröva olika sätt att arbeta med sysselsättningsinsatser, anordnande av feriearbete, praktikplatser, kompetensutveckling, arbetsplatsförlagda utbildningsinsatser inklusive insatser riktade till arbetsgivare för att stödja dem i mottagande av ungdomar och ett arbetsplatslärande av hög kvalitet.
- insatser som prövar metoder för att bryta könsstereotypa arbetsroller och breddar yrkesvalen för unga kvinnor respektive män, ett område som är viktigt med tanke på att regionens traditionella genuskontrakt.
- förebyggande insatser för att motverka att ungdomar hamnar i utanförskap.
- insatser som syftar till att utveckla arbetet med att motverka och förebygga elevers avhopp från gymnasieskolan, t ex att utveckla, pröva och tillämpa nya metoder och arbetssätt, eventuellt i kombination med kompetensutveckling, för pedagoger, studie- och yrkesvägledare, elevhälsa5 och andra berörda som i sina yrkesroller kan bidra till att förebygga framtida skolavhopp. Insatserna för att förebygga skolavhopp från gymnasieskolan och för att stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv kan även omfatta t ex studie- och yrkesvägledning inom grundskolan.
- metodutveckling eller kompetensutveckling som rör viss metodik.
- utbildning för anställda i t ex handledning och anpassning av arbetets innehåll och organisation.

 

Storlek: 20 miljoner kr

Medfinansieringsgrad: 53 % projektfinansiering

Öppnar: 2019-11-11

Stänger: 2020-01-17

Prioriteras: 2020-03

Projektstart: 2020-05-01 – 2020-09-01

Projektslut: 2022-06-30

Utlysning PO1.2: Regionalt utvecklingsarbete i Småland och Öarna

Under hösten 2019 kommer en utlysning inom prioriteringsområde 1.2 öppnas, riktad till de regionala utvecklingsaktörerna inom region Småland och Öarna. Utlysningens syfte är att ta vara på de resultat och erfarenheter som framkommit under programperioden 2014–2020 samt utreda hur det regionala utvecklingsarbetet kan förbättras genom kommande socialfondsprogram 2020-2027.

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt i Projektrummet.

Att arbeta resultatbaserat

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. 

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

Tillgänglighetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med tillgänglighet i ditt projekt