Logotyp på utskrifter

Utlandspraktik för unga vuxna med funktionsnedsättning

13 november 2018

ESF-projektet Active Mobility pågick i tre år, där 41 deltagare fick chansen att praktisera i ett annat land i två månader (Slovenien eller Italien). Målgrupp var unga vuxna med funktionsnedsättning.

 

Mobiliteten föregicks av tre månaders förberedelser som bestod av gruppträffar varvade med praktik på hemmaplan. Ett internat genomfördes på en folkhögskola, där ungdomarna fick tillfälle att prova på att bo och laga mat tillsammans samt fick information om studiemöjligheter. Exempel på viktiga inslag och teman i förberedelserna var konflikthantering, arbetsmarknadskunskap, förväntningar, icke-diskriminering, jämställdhet, eget ansvar, sköta sitt arbete, hälsa, hemlängtan, respektera varandra och hjälpas åt i gruppen.

 

Under genomförandet tog en mottagande organisation emot gruppen och två handledare för en veckas introduktion. En viktig del projektets metod Supported Mobility, som utarbetades under projekttiden, var att handledarna åkte hem efter en vecka för att skapa utrymme åt deltagarna att bli mer mogna och utvecklas på egen hand, kunna hantera nya situationer och lösa problem. Den mottagande organisationen fanns som stöd och hade uppföljningar med deltagarna under de resterande veckorna.

 

Efter hemkomsten tog den så kallade framtidsfasen vid, då siktet var inställt på arbete, studier eller annan sysselsättning.

 

Resultatet efter projektets slut är att 17% fått anställning, 19% har påbörjat studier, 17% har påbörjat arbetsträning och 21% får fortsatta insatser av Actíva med målet att nå jobb eller studier. Övriga var inte riktigt redo för den öppna arbetsmarknaden och har återgått till den organisation som remitterade personen till projektet. Andra resultat är att en metodbeskrivning arbetats fram för att inspirera andra som vill starta med mobilitet för denna målgrupp och en film har producerats för att visa mobilitetens positiva effekter.

 

För många deltagare har projektet varit en tuff men givande resa: att utsättas för utmaningar och påfrestningar gör att ungdomarna tvingades ta ett eget ansvar, kliva utanför sin bekvämlighetszon och fatta egna beslut. Projektets medarbetare har haft som ledstjärna att ha tilltro till deltagarnas förmåga. Ungdomarna kan, i de allra flesta fall, långt mer än vad både de själva och många i deras omgivning tror. När en ung människa känner att omgivningen tror på och räknar med hen, finns alla chanser att deltagaren blir mer aktiv i sin livssituation och fattar sina egna informerade val.

 

Eftersom Actívas medarbetare sett hur mobilitet kan leda till stora förändringar i en positiv riktning för deltagarna, kommer organisationen att fortsätta ansöka om medel till mobilitet via olika program. Implementering av utlandspraktik har uppnåtts såtillvida att beslut är taget av ledning och styrelse att minst en grupp per år ska erbjudas mobilitet, även om inte projektmedel erhålls.

 

Projektets slutrapport

Film om mobilitet

Film om mobilitet (english subtitles)