Logotyp på utskrifter

Matchning för en hållbar livsmedelskedja

Utlysning
2018/00404
Programområde
2 Öka övergångarna till arbete
Region
ESF-nationellt
Startdatum
2018-07-31
Slutdatum
2018-10-01
Utlyst belopp
30 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet avsätter 30 miljoner kronor för utlysningen ”Matchning för en hållbar livsmedelskedja”. Utlysningen ryms inom programområde 2, specifikt mål 2.1: ”Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden”. Projektens medfinansieringsgrad ska uppgå till 53 procent. Projekttiden är högst 3 år (36 mån).

 

Det förväntade resultatet av projekten är att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden som är eller kommer att vara inskrivna i etablerings – och/eller jobb- och aktivitetsgarantin, matchas till arbete inom primärproduktion och livsmedelsföretag i samarbete med LRF, samverkanspartner, Livsmedelsföretagen, branschorganisationer och intresseorganisationer. Huvudsaklig projektverksamhet ska ske genom målgruppsinriktade aktiviteter, i stegen urval/lämplighet, yrkeskompetensbedömning och kompletterande utbildningsinsatser samt vid behov organiserat för att få och behålla ett arbete som ger egen försörjning.

Det nationella mervärdet är skapandet av ett nationellt samarbetsorgan för matchning och kompetensförsörjning som ska leva vidare efter att projektet avslutas.

Prioriterade målgrupper för denna utlysning är:

- Nyanlända kvinnor och män med uppehållstillstånd (även tillfälliga uppehållstillstånd) som saknar formell utbildning och/eller ringa erfarenhet av arbete.
- Långtidsarbetslösa utrikes födda kvinnor och män som har sämre förutsättningar på arbetsmarknaden i avsaknad av grundutbildning eller otillräcklig sådan samt begränsad arbetslivserfarenhet eller lång frånvaro från arbetsmarknaden.
- Långtidsarbetslösa kvinnor och män som är 55 år och äldre
- Kvinnor och män med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
- Arbetslösa ungdomar som saknar formell utbildning.


Utlysningen öppnar den 31 juli 2018 och stänger kl. 16.00 den 1 oktober 2018. Projekt kan tidigast starta 1 december 2018 och senaste den 1 februari 2019. Maximal projekttid är 36 månader. Svenska ESF-rådet kan dock besluta om förlängning.

Utlysningen

Matchning för en hållbar livsmedelskedja (öppnas i  nytt fönster)