Programutvärdering

Utvärdering av Sociallfonden - slutrapport

Här kan du ta del av utvärderarnas slutrapport för Socialfonden 2007-2013.

Slutrapport (.pdf) Öppnas i nytt fönster.

Preliminära resultat

Ramböll Management har kommit med en första rapport i sitt utvärderingsuppdrag av Socialfonden i Sverige. De konstaterar att Socialfonden bidragit till goda resultat på individnivå men att projekten i mindre utsträckning har påverkat deltagande organisationer och befintliga strukturer. Deras resonemang bör kunna vara ett inspel i skrivandet av nästa Socialfondsprogram. 

Rapport preliminära resultat Socialfonden (.pdf) Öppnas i nytt fönster 

Tidigare rapporter 

Lärandeansatsen i utvärderingsrapporter (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Utvärderingsrapport kring jämställdhet och tillgänglighet (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Rapport 5 från utvärdering av genomförandeorganisationen (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Rapport 4 från utvärdering av genomförandeorganisationen (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Rapport 3 från utvärdering av genomförandeorganisationen (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Rapport 2 från utvärdering av genomförandeorganisationen (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Rapport 1 från utvärdering av genomförandeorganisationen (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Rapport 1 English summary (.pdf) Opens in new window 

Ett förbättrat programgenomförande

Mycket stort fokus läggs på uppföljning och utvärderingen av verksamheten, på såväl program- som projektnivå denna programperiod. Syftet är att bidra till lärande och god styrning under pågående projektverksamhet. Uppföljning och utvärderingsinsatserna ska stödja och förbättra projekt-  och programgenomförandet genom en skå kallad Ongoing evaluation-metodik, på svenska kallas detta, lärande utvärdering, följeforskning, genomförandeutvärdering etc.

Öppna samordningsmetoden

Samarbetet kring sysselsättningsstrategin som bygger på den så kallade öppna samordningsmetoden är en viktig del vad gäller resultatgenerering. Metoden innefattar gemensamma målsättningar och riktlinjer, övervakning och uppföljning med hjälp av indikatorer och rekommendationer samt utbyte av erfarenheter och goda exempel mellan medlemsstaterna. Ongoing evaluation eller på svenska; genomförandeutvärdering, lyfts fram vid utvärdering av program och projekt. I Socialfondsprogrammet finns det också ett antal fastställda indikatorer som skall rapporteras till kommissonen och regeringen. Dessa indikatorer återspeglar de förväntade målen samt uppföljningsaspekter. Under programperioden 2007–2013 sker samverkan mellan medlemsstaterna och kommissionen på en mer strategisk nivå.

Återföring av resultaten

Svenska ESF rådet utvärderar Socialfondsprogrammet utifrån ambitionen att en ständig förbättring av programgenomförandet är möjligt och önskvärt. Det innebär att lärande och återföring av resultatet från utvärderingen är centrala verktyg. Det innebär i praktiken att programutvärderingens olika resultat och rapporter kontinuerligt presenteras för Övervakningskommittén, myndigheter och andra relevanta aktörer. Den första delen av programutvärderingen har stort fokus på genomförandeorganisation och om den är relevant och konsistent. De andra delarna av utvärdering ska mer koncentrera sig på effekter och effektivitet.

Plan för uppföljning och utvärdering (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Socialfonden som krisbekämpning

En ny internationell utvärderingsrapport från EU kommissionen har publicerats. Utvärdering beskriver Socialfondens förmåga att hantera den ekonomiska krisen år 2008-2009. Rapporten ger en bild av hur olika medlemsländer däribland Sverige använde Socialfonden i krisbekämpningen.

Se rapporten (.pdf) På engelska. Öppnas i nytt fönster. Evaluation of the reaction of the ESF to the economic and financial crisis.


Samverkan i tillväxtarbetet

Svenska ESF-rådet fick under hösten 2012 uppdraget av regeringen att redovisa hur ESF-rådets roll och samverkan med aktörerna i det regionala tillväxtarbetet har utvecklats samt redovisa hur erfarenheterna från detta arbete kan tas tillvara inför programperioden 2014-2020.
Svenska ESF-rådet har nu lämnat rapporten till regeringen.
Läs rapporten här