Om Socialfonden

Här kan du se EU- kommissionens film om Socialfonden. Under följande rubriker beskriver vi Socialfonden och möjligheterna att söka ekonomiskt stöd.

Socialfonden i EU

Europeiska socialfonden (förkortat ESF) är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Fonden är lika gammal som EU och instiftades år 1957. Då som nu är målet att minska skillnader i välstånd och levnadsstandard mellan EU:s medlemsländer.

Under perioden 2007-2013 uppgår Socialfondens budget till ungefär 750 miljarder kronor runtom i Europa.

Socialfonden i Sverige

Socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995. Svenska ESF-rådet har haft ansvaret för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Räkenskaperna rymmer hittills över 90 000 projekt och mer än 1 miljon deltagare. Grovt räknat har alltså var sjätte svensk i arbetsför ålder kompetensutvecklat sig inom ramen för ett ESF-projekt.

Under perioden 2007–2013 har Sverige tilldelats 6,2 miljarder kronor ur Socialfonden. Sverige kommer att bidra med minst lika mycket i offentliga medel. Svenska ESF-rådet räknar med att fördela detta belopp mellan cirka 4000 projekt med minst 315 000 deltagare.

Faktablad om programkriterierna i Socialfondsprogrammet (.pdf) Öppnas i nytt fönster - Mervärden i projekten genom Lärande miljöer, Samverkan, Innovativ verksamhet och Strategisk påverkan. Januari 2011

Förändrat arbetsliv

Global konkurrens och nya tekniska möjligheter förändrar kraven på kunskap och kompetens. Både organisationer och individer måste allt oftare ställa om – byta jobb, lära nytt och lära mer. Ingen kan längre gå igenom arbetslivet och klara sig med den utbildning man en gång skaffade. Förmågan till förändring har i sig blivit en viktig kompetens, både för individen och för arbetsplatsen.

Utanför arbetsmarknaden

Sverige ska både hävda sig i den globala konkurrensen och hantera det faktum att allt färre ska försörja allt fler. Samtidigt står över en miljon kvinnor och män i arbetsför ålder utanför arbetsmarknaden. Det är en dålig affär för samhället, arbetsgivarna och individerna.

Två programområden

Mot bakgrund av den här utvecklingen stöder Socialfonden projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Arbetet är uppdelat i två olika programområden:

Programområde 1 Kompetensförsörjning

Programområde 2 Ökat arbetskraftsutbud

Arbeta med jämställdhet och tillgänglighet

Alla projekt med stöd från Socialfonden förväntas arbeta jämställdhetsintegrerat och med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Läs mer om vad detta innebär:

Samarbeta med projekt i andra EU-länder

Det finns även möjlighet för projekten att samarbeta med projekt eller organisationer i andra EU-länder.

Läs mer om dessa möjligheter under transnationellt samarbete

Mervärde och resultat

Socialfonden ska ge ett mervärde till den nationella och regionala politiken genom att ge förutsättningar för utvecklingsarbete och nya idéer. Därmed ska Socialfonden inte finansiera den ordinarie verksamhet som äger rum på nationell, regional eller lokal nivå.

Socialfondsprojekt ska också sträva efter att utveckla och föra vidare sina resultat efter projektens slut. Därför är det bra att tänka på hur projektresultaten ska spridas och förankras redan innan projektet sätter igång.

Faktablad om programkriterierna i Socialfondsprogrammet (.pdf) Öppnas i nytt fönster) 
- Mervärden i projekten genom Lärande miljöer, Samverkan, Innovativ verksamhet och Strategisk påverkan. Januari 2011

Tydlig regional inriktning

För att öka Socialfondens lokala förankring finns åtta regionala strukturfondspartnerskap i Sverige. Partnerskapen består av förtroendevalda representanter för kommuner och landsting och företrädare för arbetsmarknadens organisationer, länsstyrelser, Arbetsförmedlingen, intresseorganisationer och föreningar. I de två nordligaste regionerna ingår även representanter för Sametinget.

Varje partnerskap har enats om regionala ESF-planer för hur Socialfondsmedlen ska användas. Planerna är styrande dokument och bygger på en analys av de regionala förhållandena. Varje regional plan omfattar Socialfondens båda programområden och har fokus på de problem, behov och möjligheter som den regionala analysen visar är mest angelägna.

Stukturfondspartnerskapen prioriterar mellan de projektansökningar som ESF-rådet har godkänt, och prioriteringarna är bindande för ESF-rådet. Vilka ansökningar som prioriteras och slutligen får stöd kan därmed variera från region till region.

Nationell övervakningskommitté

På nationell nivå finns en övervakningskommitté som följer upp Socialfondens arbete och säkrar genomförandets kvalité och effektivitet. Kommittén består av representanter från myndigheter, ideella organisationer, arbetsmarknadens organisationer samt forskningsvärlden.

Stödberättigande utgifter 

Vilka utgifter som är stödberättigande varierar från projekt till projekt och beror på vilka aktiviteter som godkänts i beslutet om stöd. Grundregeln är att utgifterna ska vara nödvändiga för projektet. Exempel på utgifter som kan vara stödberättigande är löner för projektets personal (inte för projektdeltagarna), externa tjänster, kontorslokaler, resor och material.

För att öka kvaliteten i genomförandet ska projekten ha resurser för projektorganisation, till exempel samordning, kommunikation, uppföljning och utvärdering, spridning och påverkan, rapportering, ekonomi och administration. Projekten redovisar regelbundet och får ersättning för sina kostander i efterhand.

Läs mer om ekonomi och redovisning under "Redovisa ditt projekt", framför allt Projekthandledningen i ekonomi innehåller mycket matnyttig information.

Ansöka om stöd

Vi tar emot ansökningar i olika omgångar. Det innebär att du kan ansöka under vissa tidsperioder under vissa förutsättningar. Villkoren för ansökningsomgången beskrivs i en utlysningstext. Här anges till exempel vad projekten ska handla om, vilka som kan söka och tidtabellen för ansökningsprocessen.

Läs mer under rubriken "Ansökan" 

Det är inte möjligt att söka som individ. Det är alltså din organisation eller ditt företag som ska stå bakom ansökan. Om ansökan beviljas ansvarar projektägaren för projektet både innehållsmässigt och ekonomiskt.

Vi vill ha in ansökan senast den dag som anges i respektive ansökningsomgång. Ansökan ska blanda annat innehålla projektbeskrivning, tid- och aktivitetsplan och budget. Ansök direkt i vår internettjänst Projektrummet.

 Ansök i Projektrummet

Så behandlas ansökan 

Först går Svenska ESF-rådet igenom ansökan utifrån formella krav och nationella urvalskriterier. Sedan skickas den vidare till strukturfondspartnerskapet som prioriterar mellan de ansökningar som ESF-rådet har godkänt. Här bedöms de godkända ansökningarna mot prioriteringsgrunderna i ansökningsomgången.

Svenska ESF-rådet fattar därefter beslut om stöd enligt strukturfondsparterskapets prioriteringar. Förutsättningarna för vilka ansökningar som prioriteras och får stöd kan därmed variera från region till region. Läs mer om handläggningen under

Läs mer om handläggningen under "Så behandlas ansökan".

Anmäl dig till våra informationsmöten och utnyttja våra processtöd

Det är utan tvekan en hel del att hålla reda på i samband med att en ansökan ska lämnas in till Europeiska socialfonden. Ansökan ska klara granskningen av både handläggare och ekonomer och  bli godkänd och prioriterad av strukturfondspartnerskapet. Välkomna på informationsmöten i våra regioner.


Gå in i vår Projektbank

Sök inspiration och kunskaper bland alla projekt som beviljas av Svenska ESF-rådet under perioden 2007-2013.

Läs artiklar om goda exempel, eller passa på att uppdatera informationen om ditt projekt.


Länk-ikon Till projektbanken.

Socialfondens programkriterier

Mervärden i projekten genom Lärande miljöer, Samverkan, Innovativ verksamhet och Strategisk påverkan.

Pdf-ikon Faktablad om programkriterierna i Socialfondsprogrammet