Om ESF-rådet

Information om och syfte med myndigheten Svenska ESF-rådet.

Myndigheten

ESF-rådets logotypeSvenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden i Sverige. Myndighetens verksamhet spänner över flera politikområden, främst arbetsmarknads-,
social-, utbildnings-, närings- och integrationspolitik.

Svenska ESF-rådet har funnits sedan år 2000 och har byggt upp en unik kompetens när det gäller europeisk sammanhållningspolitik och förvaltning av EU:s strukturfondsprogram och projekt i Sverige.

Myndigheten har ca 120 medarbetare på åtta regionkontor runtom i Sverige och ett huvudkontor i Stockholm. Vi arbetar på uppdrag av Arbetsmarknadsdepartementet.

Vårt arbete genomsyras av en ambition att motverka diskriminering och att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Vi arbetar också aktivt med insatser för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. 

Nya metoder

Genom fonderna finansierar Svenska ESF-rådet projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Verksamheten syftar till att minska arbetslöshet och utanförskap, att stärka Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning och tillväxt och att öka sammanhållningen inom EU.

Våra projekt arbetar med att utveckla befintliga metoder, ta fram alternativa metoder och pröva nya organisationsformer och samverkansformer. Lösningar, metoder och arbetssätt som sedan kan föras in i ordinarie arbetsmarknadspolitik och välfärdssystem.

Projekten

Genom vårt arbete ger vi stöd och hjälp till individer som står utanför arbetsmarknaden och är utsatta för arbetslöshet och socialt utanförskap. Vi riktar även insatser mot dem som är inne på arbetsmarknaden. Då handlar det om stöd för att utveckla individer och organisationer i takt med arbetslivets krav. Den övergripande målsättningen med insatserna är ett långsiktigt inkluderande och hållbart arbetsliv.

Vårt arbete spelar ofta en avgörande roll i människors möjligheter att stanna kvar på arbetsmarknaden, att komma in på arbetsmarknaden och att integreras i det svenska samhället.


ESF-kalendern

Torsdag 17 april 2014